Vies de reclamació

Vies de reclamació

Administrativa

La forma a la qual es materialitzen les reclamacions o queixes del consumidor o usuari en via administrativa és a través de la posada en coneixement de les mateixes mitjançant un escrit dirigit a l’òrgan administratiu competent en la matèria objecte de la reclamació. Aquest escrit pot ser elaborat pel propi reclamant -escrit de reclamació “ad hoc”- o pot ser normalitzat -full de reclamacions-.

 

Extrajudicial

Això és, la més còmoda, ràpida i, a vegades, econòmica. Es tracta de posar-nos en contacte amb la persona o institució que hagi de fer-se responsable del pagament de la possible indemnització. En aquesta via cal ser conscient que el que s’està duent a terme, no és una altra cosa, que una Negociació, és a dir, intentar arribar a un acord en què totes dues parts acabin en una posició equitativa i raonable.

 

Judicial

Implica el fracàs de la via Extrajudicial o Amistosa. Quan no arribem a un acord, el millor és acudir a l’auxili dels tribunals, bé per mitjà de denúncia, o bé, per la via de la demanda. Aquest camí és més molest, i prolongat que l’anterior, però del que realment cal preocupar-se és del possible cost que suposaria el mateix.

 

Altres vies

Altres tipus de vies no contemplades en cap dels apartats anteriors.