Altres vies

Altres vies

Reclamacions davant els Organismes de Protecció del Consumidor

Protecció de l’usuari – consumidor:  La Denúncia: Es presenta davant la infracció d’una norma administrativa per part del prestador d’un servei.

On

Oficines Municipals d’Informació al Consumidor / Direcció General de Consum de les CCAA

Documentació necessària

Identificació de denunciant. Identificació dels responsables. Data. Fets que constitueixen la infracció

Organisme que Tramita/Resol

Oficines Municipals d’Informació al Consumidor / Direcció General de Consum de les CCAA.

Notificacions

Informa el denunciant si s’obre o no un expedient sancionador. En cas d’obrir expedient es procedeix a executar la sanció administrativa que procedeixi.

Recursos

L’Administració proposa a les parts la Mediació i el Sistema d’Arbitratge per a la resolució del conflicte. Si la part reclamada no accepta, l’òrgan que estigui tramitant la reclamació comunicarà a la part reclamant la negativa de l’empresa a acceptar una forma de resolució extrajudicial del conflicte, assistint-la sobre els drets i mecanismes de defensa que l’ordenament jurídic li reconeix.

Altres Dades d’Interès

També pot recórrer a les Associacions de Consumidors i a altres Organismes per a certs sectors específics com en el transport terrestre i aeri, en matèria de telefonia o empreses de subministrament.

 

Reclamació davant Col·legi Professional

De manera específica segons el tipus d’activitat de serveis, existeix un mecanisme disponible per a la reclamació contra l’actuació del prestador d’un servei que s’englobi dins de la categoria d’activitats professionals regulades. Els Col·legis professionals sancionaran disciplinàriament les accions i omissions dels col·legiats que vulnerin les disposicions reguladores de la professió, els Estatuts i Reglaments col·legials o les Normes Deontològiques de la professió mitjançant la funció disciplinària exercida per la Junta de Govern del Col·legi Professional.

On

Col·legi Professional del territori en el que s’exerceixi l’activitat professional objecte de la reclamació.

Forma d’iniciació

El procediment consisteix a tramitar una reclamació davant el Col·legi Professional del territori en el que s’exerceixi l’activitat professional objecte de la reclamació.

Organisme que Tramita/Resol

Junta de Govern del Col·legi Professional.

Notificacions

Dins de la Instrucció de l’expedient es concedirà audiència al Procurador interessat per a formular al·legacions i aportar proves en la seva defensa. La Junta de Govern del Col·legi Professional o l’òrgan sancionador previst, adoptarà la resolució del procediment, que podrà comportar una sanció, l’absolució o el sobreseïment per prescripció.