Politica de qualitat

Politica de qualitat

L’Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona (ICPB) és una corporació de dret públic amb més de 500 anys d’història que té com a finalitat essencial vetllar perquè l’actuació de les seves persones col·legiades respongui als interessos i necessitats de la societat en relació amb l’exercici professional de la procura i, especialment, garantir el compliment de la bona pràctica i de les obligacions deontològiques de la professió i la protecció dels interessos de les persones usuàries i consumidores dels serveis professionals. De conformitat amb l’anterior, són finalitats del Col·legi:

a) La formació professional permanent dels procuradors.

b) El control deontològic i l’aplicació del règim disciplinari en garantia de la societat.

c) La col·laboració efectiva en el funcionament correcte, la promoció i la millora de l’Administració de justícia.

d) La representació institucional de la procura i la defensa dels drets i dels interessos professionals dels seus col·legiats.

Per tot això el nostre desafiament és oferir serveis de qualitat per a les nostres persones col·legiades, per a la societat i altres parts interessades.

Hem definit una política de qualitat com a marc de referència per a l’establiment dels objectius de qualitat que recull el compromís de l’entitat en matèria de qualitat, assumint la mateixa com a principi bàsic, per a aconseguir donar resposta a les necessitats dels col·legiats, ciutadans i diferents parts interessades, basant-se en els següents principis:

  • Assumir el compromís en tota l’organització del compliment dels requisits legals, reglamentaris, dels col·legiats i dels ciutadans, i tots aquells que siguin subscrits, amb el propòsit d’augmentar la satisfacció i la qualitat del servei prestat.
  • Compromís per part dels recursos humans disponibles de desenvolupar el seu treball sota els paràmetres de la millora contínua de la qualitat, amb l’objectiu de tenir la competència necessària i suficient amb total coneixement dels processos interns definits per l’organització.
  • Ser reconeguts pels nostres col·legiats i per la societat com un referent en el compliment de les funcions inherents a un col·legi professional, una entitat capaç d’oferir serveis essencials en l’àmbit jurídic, basant-nos en el nostre ampli coneixement dels Tribunals i les seves característiques i l’estreta col·laboració amb l’Administració de Justícia.

L’ ICPB, assumeix el compromís de continuar en la mateixa línia de millora contínua plantejada en l’actualitat, en la qual arribar a l’excel·lència en el servei als seus col·legiats i als ciutadans, és el seu principal objectiu.

La Junta de Govern del ICPB assumeix i lidera el compromís de motivar al personal, impulsar la seva capacitació constant i desenvolupar dia a dia les pautes que permetin que els nostres objectius de millora contínua es desenvolupin eficaçment.

 

 

JUNTA ICPB

Barcelona, 21-03-2023