El col·legi

Museu Audiència

L’Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona disposa d’una Exposició Permanent situada a l’edifici de l’Audiència Provincial de Barcelona, on s’exposen set segles del cos de procuradors a Barcelona.

El Col·legi de Procuradors esdevé l’hereu del llegat documental de les diferents organitzacions de procuradors que s’han succeït al llarg de la història, des del 1349 fins a l’actualitat.

Les primeres notícies conegudes de l’ofici i del cos de procuradors de Barcelona es remunten al segle XIII, quan el rei Jaume II va atorgar unes normatives que regulaven l’intrusisme professional i el jurament que havien de prestar els procuradors per exercir l’ofici. La primera corporació data de l’any 1512, quan Ferran el Catòlic va aprovar les ordenacions presentades pels procuradors i va establir la Confraria de Procuradors de Sant Iu.

L’exposició té com a objectiu oferir al visitant una visió general de l’origen i evolució del cos de procuradors a Barcelona, de les formes d’organització corporativa que ha pres i de les diverses funcions que ha desenvolupat.

L’exposició està dividida en tres mòduls que tracten sobre l’origen i procés constitutiu de les corporacions de procuradors, les funcions i objectius de les organitzacions de procuradors i, per últim, l’organització i govern.

Aplega els privilegis i les ordenances atorgades pels poders reials i municipals des del segle XIII.

Aquestes disposicions anaven destinades a establir una normativa que regulés l’accés i l’exercici de l’ofici de procurador i que, a més, en diferenciés clarament les competències respecte dels altres oficis que actuaven en l’àmbit de la justícia.

Inclou també, els testimonis documentals que evidencien el treball realitzat pels òrgans de direcció de les diferents juntes de govern. Aquest registre abasta tant la gestió d’un ampli camp de competències de l’activitat professional com la representació oficial en les relacions externes i la participació en la composició de les comissions permanents i de les delegades.