Finestreta única

Finestreta única

Segons el que estableix la Llei 25/2009, de 22 de Desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la llei sobre l’accés a les activitats de serveis i el seu exercici, les Organitzacions Col·legials disposaran en la seva pàgina web d’una finestreta única per tal de que els col·legiats i ciutadans puguin fer tota una sèrie de tràmits de forma gratuïta.

Mitjançant el menú superior d’aquest apartat podeu accedir a l’espai destinat al ciutadà i al del col.legiat.