Codi ètic de l’Il·lustre Col·legi de Procuradors de Barcelona

Codi ètic de l’Il·lustre Col·legi de Procuradors de Barcelona

1. Introducció

L’Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona (d’ara endavant, “ICPB”, o el “Col·legi”) és una corporació de dret públic de caràcter professional, dotada de personalitat jurídica pròpia i amb plena capacitat d’obrar per al compliment de les finalitats públiques i privades que li són pròpies.

El Col·legi té com a finalitat essencial vetllar perquè l’actuació dels seus col·legiats respongui als interessos i necessitats de la societat en relació amb l’exercici professional de la procura i, especialment, garantir el compliment de la bona pràctica i de les obligacions deontològiques de la professió i la protecció dels interessos de les persones usuàries i consumidores dels serveis professionals. També té com a finalitat l’ordenació, la representació i la defensa de la professió i dels interessos professionals de les persones col·legiades.

Els nostres valors, integritat, servei al col·legiat i als destinataris de l’actuació professional, col·laboració amb el poder judicial, transparència i bon govern, són el marc de referència en el qual ens inspirem per a la presa de les nostres decisions.

L’assumpció d’aquest Codi Ètic representa el compromís exprés del Col·legi d’acceptar uns criteris de conducta a l’estricte compliment de la qual ens vinculem.

El Codi Ètic és un document amb un propòsit i abast diferents al Codi Deontològic dels Procuradors dels Tribunals, que conté les Normes Deontològiques d’Actuació Professional i que serà d’aplicació a tots els procuradors col·legiats.

 

2. Abast

Són destinataris del Codi Ètic els membres de la Junta de Govern, comissions, delegats territorials i tots els empleats de l’ICPB (tots ells descrits, d’ara endavant, com els “Membres”).

Les relacions jurídiques que col·legiats, proveïdors i qualssevol tercers mantinguin amb l’ ICPB quedaran emparades pels principis del present Codi, en tot allò que els sigui aplicable.

 

3. Objectius

Aquest Codi Ètic estableix els principis ètics de l’ICPB basats en els nostres valors centrals, la nostra cultura col·legial que regula els nostres comportaments individuals i les nostres interaccions amb els nostres col·legiats, socis comercials,  grups d’interès, l’Administració de justícia i la societat en general.

El Codi Ètic estableix principis ètics i conductes esperades que prescriuen el nivell mínim de conducta professional que s’espera de cadascun de nosaltres individualment en l’ICPB. També expressa el reconeixement del Col·legi de les seves responsabilitats per a prevenir, detectar i corregir conductes indegudes en i pel Col·legi i promoure un entorn col·legial ètic.

El Codi és un document viu que promou i fomenta la “conducta ètica” i el nostre compromís amb el compliment de les polítiques, reglaments i lleis aplicables. Som responsables d’exercir el bon judici i el sentit comú, perquè les nostres accions mai danyin la reputació del Col·legi, dels nostres Membres o dels nostres col·legiats.

 

4. Principis ètics

 

Principi I: Obligació amb els nostres col·legiat

Servirem als nostres col·legiats de manera justa, honesta, legal i ètica per a guanyar i mantenir la seva confiança i ajudar-los a tenir èxit en brindar un servei de qualitat.

Ens comprometem a proporcionar serveis col·legials que compleixin amb tots els requisits legals i reglamentaris aplicables, així com amb les expectatives dels nostres col·legiats.

Ens comprometem a complir amb les lleis de privacitat i protecció de dades aplicables per a la recopilació, l’ús, l’emmagatzematge, la divulgació i l’eliminació d’informació personal i confidencial dels nostres col·legiats i dels seus clients i ens assegurarem que estigui segura i ben protegida.

 

Principi II: Obligació amb la societat

Ens esforçarem per prendre les decisions correctes per al nostre Col·legi i els nostres col·legiats, les comunitats i la societat per a inspirar confiança entre els nostres col·legiats i els ciutadans com una corporació de dret públic responsable que contribueix al bé públic.

Demostrarem el nostre compromís amb el compliment de les lleis i regulacions ambientals mitjançant la participació en programes voluntaris per a reduir i controlar l’impacte ambiental de les nostres activitats.

Demostrarem un compromís amb els drets humans i mai utilitzarem treball forçós o obligatori i exigirem als nostres proveïdors el respecte als drets humans.

 

Principi III: Obligacions legals

Complirem i promourem el compliment de totes les lleis i reglaments en lletra i esperit de les lleis que regeixen la conducta del nostre Col·legi i exemplificarem els més alts estàndards ètics en la nostra conducta professional.

No tolerem el suborn ni la corrupció, i mai proporcionarem gens de valor que pugui percebre’s com un pagament per a obtenir o conservar un negoci. Complirem plenament amb les lleis antisuborn i anticorrupció. No oferirem ni efectuarem, de manera directa o indirecta, cap pagament en metàl·lic, en espècie o de qualsevol manera, per a obtenir o mantenir, il·lícitament, negocis o altres avantatges. D’acord amb la llei, limitarem l’ús d’efectiu en les nostres transaccions a un màxim de 1.000 euros per operació.

Tampoc realitzarem ni oferirem, de manera directa o indirecta, pagaments en metàl·lic, en espècie o qualsevol altre benefici, amb la intenció d’abusar de la seva influència, real o aparent, per obtenir qualsevol negoci o altre avantatge.

 

Principi IV: Obligació amb els nostres Membres i col·legiats

Servirem als nostres Membres i col·legiats, sent oberts i honestos en les nostres interaccions i creant un ambient d’inclusió, valorant la diversitat i promovent valors ètics i tractant a tots amb dignitat i respecte.

Brindarem igualtat d’oportunitats d’ocupació al nostre personal  i promourem la diversitat i la inclusió. Prendrem totes les decisions relacionades amb l’ocupació en funció de les necessitats de l’empresa, els requisits del treball i les competències individuals. Brindarem adaptacions raonables a les persones amb discapacitats sense cap discriminació per motius de raça, color, religió, origen nacional, sexe (inclòs l’embaràs), edat, discapacitat, condició de VIH, orientació sexual, identitat de gènere, estat civil, passat o present o qualsevol altra condició protegida per les lleis o reglaments.

Tractarem a tots amb dignitat i respecte i ens assegurarem de mantenir un ambient segur i respectuós, lliure de tota mena d’assetjament que soscavi o interfereixi amb l’acompliment laboral d’una persona, o creï un ambient de treball intimidant, hostil o ofensiu, és a dir, avanços sexuals no desitjats, invitacions o comentaris; exhibicions visuals com ara imatges o gestos despectius o d’orientació sexual; conducta física que inclou agressió o contacte no desitjat; o amenaces o demandes de sotmetre’s a sol·licituds sexuals com a condició d’ocupació o per a evitar conseqüències negatives.

Realitzarem la nostra funció de conformitat amb les lleis de salut i seguretat aplicables i aplicarem pràctiques de treball segures en la realització de la nostra activitat. Comunicarem els requisits aplicables de seguretat i salut a qualsevol persona que visiti els nostres centres, inclosos visitants, clients, treballadors assignats i contractistes.

No posseirem drogues il·legals ni substàncies controlades en el lloc de treball que puguin afectar negativament la nostra seguretat, productivitat, confiabilitat i judici, excepte pel consum d’alcohol legal, moderat i prudent durant activitats institucionals i l’entreteniment legítim en activitats relacionades amb el Col·legi.

Salvaguardarem i protegirem els actius del Col·legi, inclosos els recursos de tecnologia de la informació, en tot moment i els usarem i mantindrem amb cura i els protegirem contra robatoris, pèrdues, danys, desaprofitament i ús inapropiat. No participarem en activitats il·legals o activitats que es considerin contràries a les regles morals o creences generalment acceptades als països on operem i no accedirem a llocs d’odi ni realitzarem cap mena de pirateria.

Ens comprometem a salvaguardar els actius i la reputació del Col·legi en prevenir qualsevol tipus d’activitat fraudulenta, falsificació, malversació, frau o robatori que pugui resultar en un mal econòmic per al Col·legi, els seus Membres, col·legiats, socis comercials o altres parts interessades.

Utilitzarem els fons del Col·legi només per a finalitats legítimes i no per a obtenir beneficis personals o per a complementar els ingressos. Presentarem de manera veraç i precisa totes les reclamacions de despeses amb les aprovacions de gestió necessàries i els rebuts originals per al reemborsament.

Mantindrem una oficina i un entorn de treball nets i ordenats en tot moment.

 

Principi V: Obligació amb el Col·legi

Servirem al Col·legi amb el més alt sentit d’integritat, exercirem un judici imparcial i sense prejudicis per a honrar la confiança del Col·legi i dels col·legiats i salvaguardar els seus actius i propietats en complir amb tots els requisits legals aplicables relacionats amb l’organització col·legial.

Evitarem qualsevol situació de conflicte d’interessos potencial i real, o fins i tot l’aparença d’un conflicte, és a dir, activitats personals, inversions o associacions que comprometin el nostre judici o capacitat d’actuar en el millor interès del Col·legi i ens comprometem a fer la seva divulgació per a la resolució de la situació de conflicte d’interessos.

Conduirem la nostra activitat col·legial sobre la base dels mèrits i la integritat dels nostres serveis i persones i no influenciant a uns altres amb el lliurament d’obsequis i atencions per a obtenir o retenir negocis i mai permetrem que obsequis, entreteniment o altres beneficis personals influeixin en les nostres decisions o soscavin la integritat de les nostres relacions comercials.

Ens comprometem a mantenir la integritat dels nostres estats financers i altres presentacions reglamentàries en divulgar tota la informació financera, inclosos els estats financers i les declaracions d’impostos, de manera precisa i completa, de conformitat amb els principis comptables aplicables i els requisits legals.

No utilitzarem els fons o actius del Col·legi, incloses les instal·lacions, l’equip o les marques registrades en relació amb activitats o interessos polítics personals.

No infringirem les nostres obligacions de mantenir la confidencialitat respecte a la “informació material no pública”, és a dir, informació col·legial, financera, relacions amb col·legiats, proveïdors o clients, etc. i no la utilitzarem per a obtenir guanys o evitar pèrdues.

Gestionarem totes les declaracions públiques amb cura per a garantir la precisió, la imparcialitat i el compliment dels requisits legals, així com per a protegir la nostra reputació i garantir la coherència amb el nostre propòsit, valors i funció pública. Totes les comunicacions relacionades amb la posició oficial del Col·legi al públic es limitaran a les persones autoritzades i seran aprovades per a publicació pública per la Junta de Govern del Col·legi.

Protegirem la nostra propietat intel·lectual, com a secrets comercials, patents, idees i invencions úniques, treballs creatius i marques comercials, i no infringirem patents ni propietat intel·lectual de tercers.

 

5. Comitè d’Ètica

S’acorda la formació d’un comitè d’ètica (el Comitè d’Ètica i Compliment) que haurà d’encarregar-se de verificar el compliment d’aquest codi ètic, assenyalar les discrepàncies i disfuncions que puguin donar-se i proposar les modificacions necessàries. El Comitè d’Ètica i Compliment està format per:

El/la Secretari/a de la Junta de Govern

El/la Vocal de Deontologia de la Junta de Govern

El/la Gerent del Col·legi

 

6. Acceptació i Compliment

Tots els nostres Membres han de signar una declaració que entenen aquest Codi i accepten la seva responsabilitat individual de promoure i adherir-se a aquest Codi. Els Membres rebran formació sobre tots els aspectes d’aquest Codi. Qualsevol Membre que no compleixi amb els principis continguts en aquest Codi estarà subjecte a mesures disciplinàries que poden incloure l’acomiadament. El fet de no llegir el Codi o signar el formulari de reconeixement no eximeix a un Membre de complir amb el Codi.

Els Membres que supervisen a uns altres tenen responsabilitats addicionals segons el Codi:

  • Promoure el compliment i l’ètica amb l’exemple.
  • Assegurar-se que els qui els reporten entenguin els requisits del Codi i els compleixin.
  • Crear un entorn en el qual els Membres se sentin còmodes plantejant les seves inquietuds.
  • Considerar la conducta en relació amb el Codi en avaluar als Membres.
  • Mai encoratjar ni instruir als Membres perquè aconsegueixin resultats a costa de la conducta ètica o el compliment del Codi o la llei.
  • Fer complir el Codi de manera consistent.
  • Fer costat als Membres que, de bona fe, plantegin preguntes o inquietuds.

 

7. Informació, denúncies i recerques

El Col·legi ha posat a la disposició dels seus Membres i col·legiats un canal d’informació sobre el contingut i compliment d’aquest Codi Ètic.

S’encoratja a tots els Membres a fer preguntes i, de manera ràpida i confidencial, informar sobre qualsevol infracció sospitada o coneguda d’aquest Codi. Els responsables de servei estan obligats a fer costat als seus equips en tots els aspectes relacionats amb l’aplicació del Codi. Qualsevol que desitgi fer preguntes o informar una infracció pot comunicar-se amb el nostre canal ètic disponible a www.icpb.es.

El Col·legi garantirà una recerca completa, justa i exhaustiva de totes les denúncies fetes de bona fe, fent tot el possible en tot moment per a protegir la privacitat i la dignitat dels Membres i qualsevol altra persona externa involucrada. De la mateixa manera, s’espera que qualsevol persona que denunciï una infracció recolzi plenament la recerca subsegüent. El Col·legi s’assegurarà que no hi hagi conseqüències laborals adverses per als Membres que denunciïn, de bona fe, violacions d’aquest Codi.

 

8. Règim disciplinari

El Col·legi s’esforça per imposar la disciplina que s’ajusti a la naturalesa i les circumstàncies de cada infracció del Codi. La Junta de Govern determinarà les sancions que corresponguin per incompliment d’aquest Codi. En el cas de Membres que siguin emprats del Col·legi, el Col·legi podrà emetre cartes d’amonestació per ofenses menys significatives per primera vegada. Les infraccions de naturalesa més greu poden donar lloc a la suspensió sense sou, la pèrdua o reducció de l’augment per mèrits, la concessió de bonificacions, la terminació de l’ocupació o, en el seu cas, la notificació a les autoritats corresponents.

 

9. Vigència

El present Codi Ètic ha estat aprovat per la Junta de Govern de l’ICPB el 13 de febrer de 2023, entrant en vigor l’endemà al de la seva publicació en la web col·legial.

El Codi es mantindrà vigent mentre no sigui modificat o derogat per un altre posterior.

El Codi Ètic de l’ICPB es revisarà i actualitzarà periòdicament per la Junta de Govern, tenint en compte per a això els diferents suggeriments i propostes que es realitzin i els compromisos adquirits pel Col·legi en matèria de responsabilitat social i bon govern.