Finestreta única

Transparència

Informació institucional

L’Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona és una corporació de dret públic de caràcter professional, dotada de personalitat jurídica pròpia i amb plena capacitat d’obrar per al compliment de les finalitats públiques i privades que li són pròpies.

Marc jurídic

L’Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona es regirà per les disposicions legals estatals i autonòmiques que l’afectin, pels reglaments col·legials i per totes les disposicions normatives i acords aprovats pels diferents òrgans corporatius en l’àmbit de les seves respectives competències.

Funcions públiques

Són funcions públiques de l’Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona:

  • Garantir que l’exercici de la procura s’adeqüi a la normativa, la deontologia i les bones pràctiques i que es respectin els drets i els interessos de les persones destinatàries de l’actuació professional.
  • Ordenar, en l’àmbit de llur competència, l’exercici de la procura d’acord amb el marc legal aplicable, vetllant pel compliment dels deures i de les obligacions dels professionals, per la dignitat professional i pel respecte dels drets dels ciutadans; i aplicar la normativa d’accés a l’exercici de la professió d’aquells projectes o iniciatives legislatives que afectin la procura o a la institució col·legial.
  • Col·laborar amb el Poder Judicial i amb la resta dels poders públics realitzant els estudis, els informes, els treballs estadístics i altres activitats relacionades amb les seves finalitats.
  • Organitzar, regular i gestionar els serveis de torn d’ofici i de justícia gratuïta.
  • Organitzar cursos de formació, activitats i serveis comuns de caràcter professional, cultural, assistencial, de previsió i totes aquelles que siguin d’interès pels col·legiats.
  • Adoptar les mesures necessàries per a facilitar l’exercici professional no permanent, en compliment del que estableixen la normativa comunitària i la resta de normativa aplicable.
  • Exercir la potestat disciplinària, de conformitat amb la normativa vigent.
  • Redactar els seus propis Estatuts, reglaments col·legials, així com la resta de disposicions normatives relacionades amb les funcions públiques atribuïdes per la legislació vigent.
  • Adoptar les mesures establertes per l’ordenament jurídic dirigides a evitar i perseguir els actes d’intrusisme professional, de competència deslleial o altres actuacions irregulars en relació amb la procura.