El col·legi

Funcions

L’Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona és una corporació de dret públic de caràcter professional, dotada de personalitat jurídica pròpia i amb plena capacitat d’obrar per al compliment de les finalitats públiques i privades que li són pròpies.

L’Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona té com a finalitat essencial vetllar perquè l’actuació de les seves persones col·legiades respongui als interessos i a les necessitats de la societat en relació amb l’exercici professional de la procura i, especialment, garantir el compliment de la bona pràctica i de les obligacions deontològiques de la professió i la protecció dels interessos de les persones usuàries i consumidores dels serveis professionals. També té com a finalitat l’ordenació, la representació i la defensa de la professió i dels interessos professionals de les persones col·legiades.

De conformitat amb l’anterior, són finalitats del Col·legi:

  • La formació professional permanent dels procuradors.
  • El control deontològic i l’aplicació del règim disciplinari en garantia de la societat.
  • La col·laboració efectiva en el funcionament correcte, la promoció i la millora de l’Administració de Justícia.
  • La representació institucional de la procura i la defensa dels drets i dels interessos professionals dels seus col·legiats.

En la seva condició de corporació de dret públic, l’Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona està subjecte al règim de responsabilitat patrimonial de les Administracions públiques en tot allò referent a l’exercici de les funcions públiques atribuïdes per la Llei.

El Col·legi està constituït pels actuals col·legiats i pels que, successivament, reunint les condicions exigides per les disposicions legals vigents per ser procurador dels tribunals i les que s’estableixin al present Estatut, hagin obtingut la seva incorporació.

Els col·legiats són:

  • Procuradors en exercici.
  • Procuradors no exercents.