Finestreta única

Compliance

L’Òrgan de Govern de l’Il·lustre Col·legi de Procuradors de Barcelona (Junta de Govern) va aprovar en data 13 de febrer de 2023 un Sistema de Gestió de Compliance Penal (SGCP) idoni per a prevenir i detectar delictes o per a reduir de manera significativa el risc de la seva comissió.

La implementació del SGCP suposa una garantia afegida en la gestió del Col·legi.

 

Política de Compliance Penal

 

La POLÍTICA DE COMPLIANCE PENAL i el CODI ÈTIC DE CONDUCTA constitueixen el marc de referència i orientació en el desenvolupament de les activitats de l’organització. Contenen, sobre la base dels principis de l’activitat d’aquesta, els principis ètics que han de presidir el comportament de tots els membres de l’entitat. A més d’aquests principis generals, inclouen elements per a assegurar el seu compliment.

La POLÍTICA DE COMPLIANCE PENAL constitueix la voluntat de l’ICPB, segons l’expressa formalment la Junta de Govern, en relació amb els seus objectius de compliance penal.

En el CODI ÈTIC I DE CONDUCTA es recullen els principis informadors que el ICPB aplica al desenvolupament  de les seves activitats, així com el seu compromís amb el compliment de la Llei i els valors ètics que defensen, normes de conducta, així com el règim sancionador aplicable en cas d’incompliment.  El Codi ètic i de conducta serà aplicable a tots els nivells dels membres de l’organització i es farà extensiu, en la mesura que sigui possible, als socis de negoci i tercers relacionats amb l’activitat de l’organització.

La Política de Compliance Penal de l’Il·lustre Col·legi de Procuradors de Barcelona s’aplicarà a:

  • Tots els membres de l’Organització (integrants de l’Òrgan de Govern, directius, empleats, ocupadors temporals o amb conveni de col·laboració, voluntaris de l’organització, i la resta de persones sota subordinació jeràrquica de qualsevol dels anteriors);
  • Qualsevol persona vinculada amb l’ ICPB per vincle mercantil i en general a totes aquelles persones que participen d’alguna forma en l’activitat habitual de l’organització, a totes les altres entitats i organitzacions lligades, en el seu cas, amb l’ICPB, per una relació de domini o la gestió del qual, per qualsevol altre títol, sigui responsabilitat d’aquesta;
  • Socis de negoci i en general a les altres parts interessades o grups d’interès de l’organització.

Òrgans de Compliance Penal de l’ ICPB

 

L’ÒRGAN DE COMPLIANCE PENAL serà el responsable de la supervisió del Sistema de Gestió de Compliance Penal.

L’Òrgan de Compliance Penal, el comitè d’ètica i compliment, estarà compost pels següents càrrecs:

  • El Sr./a Secretari/a de la Junta de Govern
  • El Sr./a Vocal de Deontologia de la Junta de Govern
  • El Gerent del Col·legi

Comunicació d’incompliments i irregularitats – Canal ètic o de denúncies

 

L’ ICPB ha imposat l’obligació d’informar de possibles riscos i incompliments a l’ÒRGAN DE COMPLIANCE PENAL, en línia amb el que s’estableix en l’art. 31 bis 5, 4t del Codi Penal.

En aquest marc ha habilitat i fomentarà l’ús d’un CANAL ÈTIC O DE DENÚNCIES, com a procediment que facilita un canal de comunicació perquè tant els membres de l’organització com tercers comuniquin de bona fe i, sobre la base d’indicis raonables, aquelles circumstàncies o conductes (actives o passives) que puguin suposar la materialització d’un risc penal per a l’ICPB, infraccions legals, del CODI ÈTIC I DE CONDUCTA, i en general incompliments o febleses del SGCP o altres irregularitats o situacions de risc que puguin produir-se dins o fora de l’organització. I això a fi de facilitar el descobriment i sanció d’aquestes circumstàncies o aquelles conductes.

Així mateix, el CANAL ÈTIC constitueix una via per a plantejar inquietuds, dubtes, consultes o suggeriment de millora relacionades amb el SGCP o amb les pròpies activitats de l’organització que puguin suscitar temor a un incompliment.

El sistema de denúncia serà accessible a tots els membres de l’organització, socis de negoci i altres parts interessades o grups d’interès.

Els denunciants podran efectuar una comunicació de la denúncia de manera confidencial, per qualsevol dels següents mitjans:

  • A través del formulari específic que l’ ICPB posa a la disposició dels denunciants (canal ètic), per a facilitar la seva accessibilitat, en la pàgina web del Col·legi, https://www.icpb.es. L’ ICPB podrà establir, en el seu cas, pel règim de recepció del formulari de forma externalitzada amb l’ànim de dotar-lo de major confidencialitat, professionalitat i independència.
  • Remetent un correu electrònic a l’adreça de correu electrònic establerta, canal.etic@icpb.es
  • De manera presencial i verbal, en el domicili social de l’IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DELS TRIBUNALS DE BARCELONA situat en c/ de Victoria Kent, 4-B, Local C. 08902, l’Hospitalet de Llobregat (BARCELONA), davant qualsevol membre del COMITÈ D’ÈTICA I COMPLIMENT, que s’encarregarà de recollir-la per escrit, juntament amb la signatura del denunciant.
  • De manera verbal, per via telefònica, trucant al telèfon 93 319 98 36, exposant-la a qualsevol membre del COMITÈ D’ÈTICA I COMPLIMENT. En aquest supòsit es documentarà la denúncia verbal en forma d’acta detallada de la conversa escrita pel personal responsable de tractar la denúncia. S’oferirà al denunciant l’oportunitat de comprovar, rectificar i acceptar mitjançant la seva signatura l’acta de la conversa.