Extrajudicial

Extrajudicial

EXTRAJUDICIAL

És un procediment de sotmetiment voluntari i gratuït per a resoldre els desacords que puguin sorgir entre el prestador de serveis i el destinatari. El flux d’activitats per a la tramitació del procediment arbitral: 1.Sol·licitud d’Arbitratge: S’inicia amb la formalització d’una Sol·licitud d’Arbitratge, que pot presentar-se a la Junta Arbitral de Consum directament o a través d’una Associació de Consumidors a més d’accedir per Via Administrativa. 2.Arbitratge: Si l’empresari està adherit al sistema, s’inicia el procediment arbitral. Si no, se li trasllada la sol·licitud perquè en el termini de 15 dies manifesti la seva acceptació o no d’invitació a utilitzar aquest sistema. Si rebutja la sol·licitud aquesta s’arxivarà sense més tràmits. 3.Mediació: La Junta Arbitral de Consum o altres òrgans habilitats a aquest efecte (Cambres de Comerç, Col·legis Professionals, etc.) intentaran que les parts aconsegueixin un acord sense necessitat de comptar amb la intervenció dels àrbitres a través de la Mediació, sempre que les parts no s’oposin a o aquesta no hagi estat intentada abans sense aconseguir un acord. 4.Resolució: Si el Mesurament no condueix a acord s’inicia el procediment arbitral que acaba en un “laude” que és executiu i d’obligat compliment per a les parts.

On

Junta Arbitral de Consum

Documentació necessària

Formulari de Sol·licitud d’Arbitratge

Organisme que Tramita/Resol

Junta Arbitral de Consum/Associació de Consumidors

Notificacions

Acord

Recursos

Laude Arbitral

Altres Dades d’Interès

Cal destacar, que el procediment arbitral és en tot cas, incompatible amb la Via Judicial.