Administrativa

Administrativa

Reclamació economico-administrativa

Reclamació contra actes de gestió, liquidació i recaptació de tributs i d’altres ingressos de dret públic, així com els de reconeixement o liquidació d’obligacions de la Hisenda Pública.

Termini

En el termini d’un mes a comptar des de l’endemà al de la notificació de l’acte impugnat, des de l’endemà a aquell en el qual es produeixin els efectes del silenci administratiu o des de l’endemà a aquell que quedi constància de la realització o omissió de la retenció o ingrés a compte, de la repercussió motiu de la reclamació o de la situació derivada de les relacions o de la substitució derivada de les relacions entre el substitut i el contribuent.

Forma d’iniciació

A sol·licitud de l’interessat.

Organisme que Tramita/Resol

Òrgan que va dictar l’acte.

 

Recurs d’alçada

És un recurs administratiu que s’interposa contra les resolucions i els actes de tràmit quan no posin fi a la via administrativa.

Forma d’iniciació

A sol·licitud de l’interessat

Organisme que Tramita/Resol

Superior jeràrquic de l’Òrgan autor de l’acte recorregut.

Recursos

Contenciós-Administratiu

Altres Dades d’Interès

Els efectes de la falta de resolució en termini són desestimatoris, no obstant això, quan el recurs d’alçada s’hagi interposat contra la desestimació per silenci administratiu d’una sol·licitud pel transcurs del termini, s’entendrà estimat el mateix si, arribat el termini de resolució, l’òrgan administratiu competent no dictés resolució expressa sobre aquest.

 

Recurs contenciós-administratiu

És una actuació dels particulars o de les entitats, corporacions i institucions de dret públic o d’entitats que ostentin la representació o defensa d’interessos de caràcter general o corporatiu, en la qual es demanda de la Jurisdicció contenciosa administrativa la declaració de no ser conforme a dret, i, en el seu cas, l’anul·lació dels actes i disposicions de les Administracions Públiques. Es plantejarà en els següents casos: Les disposicions de caràcter general i els actes expressos i presumptes de l’Administració pública que posin fi a la via administrativa, ja siguin definitius o de tràmit, si aquests últims decideixen directa o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procediment, produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims

Termini

En el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà al de publicació de la disposició o al de notificació o publicació de l’acte que posi fi a la via administrativa, si fos exprés. Si no ho fos, el termini serà de sis mesos comptats des de l’endemà a aquell en què es produeixi l’acte presumpte.

Forma d’iniciació

Interposició dels qui ostentin un dret o interès legítim. El recurrent podrà conferir la seva representació a un Procurador, que tindrà caràcter obligatori en els processos seguits davant òrgans col·legiats, i haurà d’estar assistit per un Advocat en tot cas.

Organisme que Tramita/Resol

Jutjats i Tribunals del Contenciós Administratiu competents.

Recursos

Contenciós-Administratiu

Altres Dades d’Interès

Actes que posen fi a la via administrativa: Resolucions de recursos d’alçada, resolucions d’altres procediments d’impugnació; resolucions davant òrgans administratius que manquin de superior jeràrquic; tret que la llei estableixi el contrari; les altres resolucions d’òrgans administratius, quan una disposició legal o reglamentària així ho estableixi.

 

Recurs de Reposició

Consisteix a recórrer els actes administratius quan posin fi a la via administrativa.

Termini

En el termini d’un mes si la resolució o l’acte són expressos, i de tres mesos si fossin presumptes (si l’administració no resol).

Organisme que Tramita/Resol

Òrgan que va dictar l’acte.

Altres Dades d’Interès

Actes que posen fi a la via administrativa: Resolucions de recursos d’alçada, resolucions d’altres procediments d’impugnació; resolucions davant òrgans administratius que manquin de superior jeràrquic; tret que la llei estableixi el contrari; les altres resolucions d’òrgans administratius, quan una disposició legal o reglamentària així ho estableixi. Forma d’iniciació: A sol·licitud de l’interessat.

 

Recurs potestatiu de reposició previ a l’econòmic-administratiu

Recurs dirigit contra actes de gestió, liquidació i recaptació de tributs i d’altres ingressos de dret públic, els d’altres ingressos de dret públic, així com els de reconeixement o liquidació d’obligacions de la Hisenda Pública susceptibles de reclamació economicoadministrativa. Haurà d’interposar-se, en el seu cas, amb caràcter previ a la reclamació economicoadministrativa.

Termini

En el termini d’un mes comptat a partir de l’endemà al de la notificació de l’acte recurrible o del següent a aquell en què es produeixin els efectes del silenci administratiu.

Forma d’iniciació

A sol·licitud de l’interessat.

Organisme que Tramita/Resol

Òrgan que va dictar l’acte.

Recursos

Contenciós-Administratiu

 

Recurs extraordinari de revisió

Consisteix a recórrer els actes i resolucions fermes en via administrativa, en els següents casos: en actes que en dictar-los s’hagués incorregut en error de fet que resulti dels propis documents incorporats a l’expedient; quan apareguin o s’aportin documents de valor essencial per a la resolució de l’assumpte que evidenciïn l’error de la resolució recorreguda; quan en la resolució hagin influït documents o testimoniatges declarats falsos per sentència judicial ferma anterior o posterior a la resolució i quan la resolució s’hagués dictat com a conseqüència de prevaricació, suborn, violència, maquinació fraudulenta o una altra conducta punible i s’hagi declarat així per sentència judicial ferma.

Termini

En el termini de 4 anys següents a la data de la resolució impugnada, quan s’hagués incorregut en error de fet. En els altres casos, el termini serà de 3 mesos a comptar des del coneixement dels documents o des que la sentència judicial va quedar ferma.

Forma d’iniciació

A sol·licitud de l’interessat.

Organisme que Tramita/Resol

Òrgan que va dictar l’acte que s’impugna.