Noticies


Noticies

LIQUIDACIÓ DE LA SECCIÓ DE PREVISIÓ
19 de Gener de 2012

LIQUIDACIÓ DE LA SECCIÓ DE PREVISIÓ

El dia 1 de desembre del 2011 es va celebrar l'Assemblea General Extraordinària amb l’objectiu d’aprovar una proposta de liquidació de la Secció de Previsió del Col·legi.

Aquesta proposta bàsicament consistia en la supressió de les prestacions contemplades en el Reglament de Previsió per a tots aquells Col·legiats exercents adscrits a la mateixa que a data 31/12/2010 no complissin els requisits per a poder-les sol·licitar o no les haguessin demanat, abonant a aquells col·legiats actius de la referida Secció la part proporcional del fons social conforme a les sumes recomanades pels Auditors i amb els percentatges assenyalats en l'informe actuarial, mitjançant l’obertura d’un pla de pensions. Es mantenien les pòlisses col·lectives d’assistència sanitària i de defunció.

Pel que feia als passius que ja percebien prestacions, respectar aquests compromisos traslladant en bloc aquestes prestacions mitjançant el pagament d'una prima única a càrrec del Col·legi a una Companyia d'Assegurances.

El nostre Degà, Ignacio López, va iniciar l’assemblea explicant de manera general les raons jurídiques i econòmiques que ens obligaven a afrontar aquest tema i regularitzar-ho sense deixar passar més temps.
Seguidament es va afegir a aquesta explicació el Tresorer, Francisco Toll, per tal de detallar els imports econòmics que representava la proposta de liquidació.

A continuació l’assessor econòmic, Enric Faura (Audiaxis) va explicar l’informe que van emetre sobre l’impacte de l’esmentada secció en els comptes anuals del Col·legi i la necessitat de procedir a la seva regularització.

Després va prendre la paraula l’actuaria Cristina Tomàs per explicar l’estudi actuarial sobre el que es fonamentava la proposta a debatre.

En aquest punt, es va obrir un torn de paraules per tal que els col·legiats exposessin els seus dubtes, que van ser contestats pel Degà, el Tresorer i els dos assessors del Col·legi.

Finalment, es va procedir a la votació de la proposta que va ser aprovada per unanimitat.

Hores d’ara, ja us podem confirmar que la prima única dels passius ha estat transferida a la companyia asseguradora Generali, que és la mateixa amb la que es va contractar la pòlissa de defunció. També s’ha pogut acordar amb l’asseguradora que les vídues mares de fills que reben prestació per orfenesa puguin cobrar aquest prestació en un únic pagament aquest mes de gener.

Pel que fa als actius, estem en ple procés de valoració de les ofertes presentades per diferents entitats asseguradores i financeres per tal d’escollir la proposta final de pla de pensions.