Noticies


Noticies

TAXES JUDICIALS INJUSTES
22 de Març de 2012

TAXES JUDICIALS INJUSTES

Com ja sabeu, el proper 1 de maig entraran en vigor les taxes judicials a Catalunya. Des de la Junta de l'ICPB ho hem intentat tot perquè la decisió del Govern sigui una altra. Érem conscients de les gravíssimes dificultats econòmiques que està travessant la Tresoreria pública i, per tant, des del primer moment que es va tenir coneixement de la proposta, vam oferir al Departament de Justícia i a tots els grups polítics amb què vam reunir-nos diferents alternatives per tal que, sense renunciar a l’objectiu recaptador imprescindible, s’apliquin les taxes d'una forma més justa i equilibrada.

En qualitat de juristes, posem en dubte l'establiment d'una nova taxa a Catalunya quan l'Estat n'aplica una altra pel mateix fet impositiu, motiu pel qual molts contribuents el consideren una flagrant doble imposició. Tot i això, coneixedors del pervers marc econòmic que aboca totes les administracions a buscar ingressos fins i tot traient-ne pans de les pedres (al nostre cas, dels plets), en un moment en què fins i tot s'aplicarà el copagament sanitari o la taxa per pernoctació hotelera, érem conscients de la dificultat d’evitar que la taxa judicial acabés aplicant-se.

Entenent, per tant, quina era la situació, la Junta de l'ICPB, conjuntament amb el Consell de Procuradors de Catalunya, va elaborar diferents propostes que, a grans trets, es concentraven en quatre objectius. El primer de tots era eliminar la taxa per a les execucions de títols judicials, atès que no es pot gravar allò que és un dret constitucional: la tutela judicial en les execucions de sentència. Ens preguntàvem, i encara ens preguntem, com és possible imposar una taxa en l’inici d’un procediment per al qual ja se n’ha hagut de liquidar una altra prèviament. El segon, situar el nivell a partir del qual la taxa serà obligatòria als 6.000€ –entenem que és als plets de quantia reduïda on la taxa resulta més desproporcionada i, per tant, més injusta–. També hem plantejat establir una nova tarifació de la taxa aplicant-hi el criteri de la proporcionalitat segons la quantia del principal a reclamar. La nostra proposta, que va ser molt ben valorada per la majoria d'interlocutors, començava amb 30€ per a les demandes de més de 6.000€, més un percentatge del 0'15%, fixant un límit màxim. Fins i tot, vam presentar un estudi que assegurava que amb aquesta taxa progressiva s'aconseguia el mateix ingrés total per a la hisenda autonòmica. Per últim, establir una reducció de la taxa per a totes les demandes presentades de manera telemàtica, ja que creiem que fent-ho així els procuradors col·laborem en tasques de registre fins ara pròpies de l’Administració.

De totes aquestes propostes només s'ha aconseguit –i no del tot– situar el límit a partir del qual esdevé obligatòria la taxa en els 3.000€, i la reducció d’aquesta per a les demandes presentades via TTA, motiu pel qual ens sentim lògicament decebuts, ja que, al cap i a la fi, emparant-nos en una regulació sense cap mena de dubte millorable, entenem que les taxes judicials autonòmiques esdevindran una nova càrrega impositiva per a tots els litigants catalans.

Només resta l'esperança de mantenir oberta la negociació amb la Conselleria de Justícia per tal que, amb vista al proper exercici del 2013, algunes de les nostres propostes siguin recollides i, tot i mantenir un taxa que, tal com hem dit, no hauria d'existir, aconseguim reconduir com a mínim la seva aplicació en favor del criteri d'una més justa proporcionalitat.

La Junta