El col·legi

Presentació de la sol·licitud de col·legiació com a no exercent

L’exigència de que el Procurador estigui inscrit en el Col·legi on tingui el seu domicili professional únic o principal (Art. 5.5 de la Llei Òmnibus) està dirigida als procuradors exercents, però no als no exercents.

No obstant això, en aquest darrer cas, el desitjable és que el Procurador s’inscrigui en el Col·legi de la seva adscripció territorial, per garantir el bon funcionament dels serveis col·legials i la participació dels seus membres en les decisions que s’adoptin.

Quota d’inscripció com a col·legiat: 200 euros.

Els tràmits per col·legiar-se com a no exercent són els següents:

Presentar escrit de sol·licitud segons model 2, al que s’haurà d’acompanyar la següent documentació:

  • Certificació de naixement (original).
  • Certificació del Registre Central de Penats i Rebels (original): descarregar imprès 790 a www.mjusticia.es (Model 790). Obtenció del certificat presencial o per internet amb DNI electrònic.
  • DNI/NIF/NIE (fotocòpia).
  • Títol de Llicenciat en Dret o Títol de Grau en Dret juntament amb el Títol del Màster Universitari d’accés a la Procura emès per la UNED (original o fotocòpia compulsada) o bé certificat de la Universitat que acrediti haver pagat els drets d’expedició del títol de Llicenciat en Dret o del Màster de la Procura. Cas de títol estranger, s’haurà d’acreditar l’homologació del títol.
  • Títol professional de Procurador dels Tribunals (original i fotocòpia).
  • Domicili, telèfon i dades bancàries.
  • Una fotografia actual mida carnet.
  • Fotocòpia del resguard bancari d’ingrés efectuat en concepte de quota d’incorporació d’import 200 €, al compte bancari del Col·legi de Procuradors.

La Junta de Govern, examinat l’acompliment de tots els requisits legals i estatutaris vigents, acordarà sobre el seu ingrés en el Col·legi i expedirà a l’interessat certificació acreditativa de la seva alta com a col·legiat no exercent.