El col·legi

Presentació de la sol·licitud de col·legiació com a no exercent

S’haurà de presentar escrit de sol·licitud segons Model 2, al que s’haurà d’acompanyar la següent documentació:

 

  • Títol de Llicenciat/da en Dret, Títol de Grau en Dret o altre títol universitari de grau equivalent (original o fotocòpia compulsada) o bé certificat de la Universitat que acrediti haver pagat els drets d’expedició del Títol. En cas de títol estranger, s’haurà d’acreditar l’homologació del títol.
  • Segons el supòsit un d’aquests documents:

. Títol del Màster Universitari d’accés a la Procura emès per la UNED (original o fotocòpia compulsada) o bé certificat de la Universitat que acrediti haver pagat els drets d’expedició del Títol.

. Títol del Màster Universitari de l’Advocacia (original o fotocòpia compulsada) o bé certificat de la Universitat que acrediti haver pagat els drets d’expedició del Títol.

. Certificat del Col·legi d’Advocats on consti el període de col·legiació.

  • Títol de Procurador/a dels Tribunals o d’Advocat/da (original i fotocòpia).
  • Certificat de naixement (original).
  • Certificat de Penals (original).
  • NIF (fotocòpia).
  • Una fotografia mida carnet.
  • Resguard del pagament de la quota d’incorporació de 200 €, al número de compte següent: IBAN ES63 3183 0803 1620 0065 6625 (fotocòpia).
  • Fitxes d’alta degudament complimentades mecanogràficament i signades.

 

La Junta de Govern, examinat l’acompliment de tots els requisits legals i estatutaris vigents, acordarà sobre el seu ingrés en el Col·legi i expedirà a l’interessat/da certificació acreditativa de la seva alta com a col·legiat/da no exercent.