El col·legi

Presentació de la sol·licitud de col·legiació com a exercent

La incorporació a l’Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona com a col·legiat exercent està condicionada a tenir el despatx professional únic o principal dins del seu àmbit territorial (art. 5.5 de la Llei Òmnibus).

Quota d’inscripció com a col·legiat: 200 euros.

S’haurà de presentar escrit de sol·licitud segons model 1, al que s’haurà d’acompanyar la següent documentació:

 • Certificat de naixement (original).
 • Certificat del Registre Central de Penats i Rebels (original): descarregar imprès 790 a www.mjusticia.es (Model 790). Obtenció del certificat presencial o per internet amb DNI electrònic.
 • DNI/NIF/NIE (fotocòpia).
 • Títol de Llicenciat en Dret o Títol de Grau en Dret juntament amb el Títol del Màster Universitari d’accés a la Procura emès per la UNED (original o fotocòpia compulsada) o bé certificat de la Universitat que acrediti haver pagat els drets d’expedició del títol de Llicenciat en Dret o del Màster de la Procura. Cas de títol estranger, s’haurà d’acreditar l’homologació del títol.
 • Títol professional de Procurador dels Tribunals, expedit pel Ministeri de Justícia (original i fotocòpia).
 • Una fotografia actual mida carnet.
 • Resguard bancari (fotocòpia) de l’ingrés efectuat en concepte de Quota d’Ingrés al Col·legi, al compte bancari del Col·legi de Procuradors, d’import 200 euros.

La Junta de Govern, examinada la documentació presentada i l’acompliment de tots els requisits estatutaris previs, acordarà sobre la seva inscripció provisional.

Una vegada hagi estat inscrit provisionalment, el Procurador haurà d’efectuar els següents tràmits:

 • Alta censal en l’activitat de Procurador davant l’Agència Tributària, per mitjà del model 037. El domicili de l’activitat serà el domicili del despatx.
 • Presentar sol·licitud al TSJC de la seva jura del càrrec davant l’organisme judicial pertinent, a la que s’haurà d’acompanyar el certificat d’inscripció provisional, document d’Alta Censal i el títol professional de Procurador (el model d’instància us serà facilitat, quan procedeixi, per la Secretaria del Col·legi).
 • Afiliació a la Mutualidad de Procuradores (veure informació en www.mutuaprocuradores.es) o al règim de la Seguretat Social.
 • Subscripció de pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil. El Col·legi de Procuradors ofereix la subscripció voluntària a una assegurança col·lectiva de R.C.

Ja prestat jurament del càrrec i fet constar al Col·legi l’acompliment de tots els requisits estatutaris, serà cridat al Col·legi per prendre possessió del càrrec, amb la seva conseqüent alta en l’exercici de la professió.