El col·legi

Presentació de la sol·licitud de col·legiació com a exercent

La incorporació en l’Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona com a col·legiat/da exercent està condicionada a tenir el despatx professional únic o principal dins del seu àmbit territorial (art. 5.5 de la Llei Òmnibus).

 

S’haurà de presentar escrit de sol·licitud segons Model 1, al que s’haurà d’acompanyar la següent documentació:

 

 • Títol de Llicenciat/da en Dret, Títol de Grau en Dret o altre títol universitari de grau equivalent (original o fotocòpia compulsada) o bé certificat de la Universitat que acrediti haver pagat els drets d’expedició del Títol. En cas de títol estranger, s’haurà d’acreditar l’homologació del títol.
 • Segons el supòsit un d’aquests documents:

. Títol del Màster Universitari d’accés a la Procura emès per la UNED (original o fotocòpia compulsada) o bé certificat de la Universitat que acrediti haver pagat els drets d’expedició del Títol.

. Títol del Màster Universitari de l’Advocacia (original o fotocòpia compulsada) o bé certificat de la Universitat que acrediti haver pagat els drets d’expedició del Títol.

. Certificat del Col·legi d’Advocats on consti el període de col·legiació.

 • Títol de Procurador/a dels Tribunals o d’Advocat/da (original i fotocòpia).
 • Certificat de naixement (original).
 • Certificat de Penals (original).
 • NIF (fotocòpia).
 • Una fotografia mida carnet.
 • Resguard del pagament de la quota d’incorporació de 200 €, al número de compte següent: IBAN ES63 3183 0803 1620 0065 6625 (fotocòpia).

 

La Junta de Govern, examinada la documentació presentada i l’acompliment de tots els requisits estatutaris previs, acordarà sobre la seva inscripció provisional.

 

Una vegada hagi estat inscrit/a provisionalment, l’interessat/da haurà d’efectuar els següents tràmits:

 

 • Presentar sol·licitud al TSJC de la seva jura del càrrec davant l’organisme judicial pertinent (el model d’instància us serà facilitat, quan procedeixi, per la Secretaria del Col·legi).
 • Afiliació a la Mutualidad de los Procuradores de España, Mutualitat de Prevenció Social a Prima Fixa, en el RETA (Règim especial de Treballadors autònoms) o en el Règim general de la Seguretat Social, de conformitat amb l’art. 76 dels Estatuts del Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona (RESOLUCIÓ JUS/2255/2019, de 6 d’agost).
 • Subscripció d’una pòlissa d’assegurança o garantia equivalent que cobreixi els riscos de responsabilitat en què es pugui incórrer a causa de l’exercici de la professió, de conformitat amb el que es disposa en l’art. 9 de la Llei 7/2006 que regeix per a Catalunya. El Col·legi de Procuradors ofereix la subscripció voluntària a una assegurança col·lectiva de responsabilitat civil.

 

Un cop prestat jurament del càrrec i fet constar al Col·legi l’acompliment de tots els requisits legals i estatutaris vigents, serà cridat/da al Col·legi per prendre possessió del càrrec, amb la seva conseqüent alta en l’exercici de la professió.