Noticies


Noticies

Acord en matèria de prestació d´Assistència Jurídica Gratuïta
6 d'Octubre de 2010

Acord en matèria de prestació d´Assistència Jurídica Gratuïta

La consellera de Justícia, Montserrat Tura, i la presidenta del Consell dels Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya, Ana Moleres, van signar el dia 4 d'octubre el Conveni per a l'establiment del marc d'actuació que ha de regir la prestació d'assistència jurídica gratuïta.

L'Acord consolida el treball consensuat que han dut a terme els darrers anys el Departament de Justícia i els col·legis de procuradors per garantir l'assistència jurídica gratuïta als ciutadans sense recursos.

El Conveni estableix que els programes de formació general sobre la prestació del servei d'assistència jurídica gratuïta s'hauran d'ajustar als requisits de qualitat i homologació establerts pel Departament de Justícia. Els col·legis de procuradors supervisaran el compliment, per part dels procuradors, de la formació i la seva acreditació.

El Consell i els col·legis de procuradors continuaran avançant en la integració progressiva en la nova aplicació informàtica d'assistència jurídica gratuïta per tal d'automatitzar la designació de procuradors d'ofici en els casos de reconeixement del dret d'assistència jurídica gratuïta i també per a la gestió del pagament de les compensacions per les actuacions professionals designades d'ofici.