El col·legi

Requisits per col·legiar-se

S’exigirà la realització del Màster d’Accés a la Procura per accedir a la professió de Procurador dels Tribunals conforme als requisits de col·legiació regulats en la Llei 34/2006, de 30 d’octubre, exceptuant els següents casos:

 

– Aquells que estiguessin col·legiats en el moment de l’entrada en vigor de la Llei (31/10/2011) com a exercents o no exercents. (Disposició Transitòria Única-1):

 

– Aquells que no s’incloguessin en el supòsit anterior, però que van estar col·legiats com a mínim un any abans de l’entrada en vigor de la Llei (31/10/2011), com a exercents o no exercents, durant un termini continu o discontinu no inferior a un any, sempre que procedeixin a col·legiar-se abans d’exercir com a tals i no haguessin causat baixa per sanció disciplinària. (Disposició Transitòria Única-2):

 

– Aquells que es van incorporar en un Col·legi d’Advocats o Procuradors, als efectes de reincorporació, en el termini establert en la Disposició Transitòria Única apartat 3r.

 

– Aquells que obtinguessin el títol de Llicenciat en Dret o es trobessin en condicions de sol·licitar-ho amb posterioritat a l’entrada en vigor de la Llei (31/10/2011). (Disposició Addicional Vuitena):

No se’ls exigirà la realització del Màster, sempre que es col·legiïn en un termini de dos anys des de que es trobin en condicions de sol·licitar l’expedició del títol oficial de Llicenciat en Dret, com a exercent o no exercent.

 

– TÍTOLS ESTRANGERS: Si la sol·licitud d’homologació del títol estranger al de Llicenciat en Dret es va realitzar amb anterioritat a l’entrada en vigor de la Llei (31/10/2011). (Disposició Addicional Novena):

No se’ls exigirà la realització del Màster, sempre que es col·legiïn com a exercents o no exercents en un termini de dos anys des de que obtinguin l’homologació.

 

– Altres casos més excepcionals, com ara els regulats en la Disposició Addicional tercera de la Llei 34/2006.

 

No s’exigirà la realització del Màster d’Accés a la Procura per accedir a la professió de Procurador dels Tribunals, conforme el que disposa la Disposició transitòria primera de la Llei 15/2021, de 23 d’octubre, a aquells professionals que, en el moment de l’entrada en vigor de la Llei estiguessin ja incorporats a un col·legi d’advocats o en condicions d’incorporar-se per complir totes les condicions necessàries, podent exercir com a procuradors en els termes establerts en l’article 1 de la Llei 34/2006, de 30 d’octubre.

 

Normativa aplicable:

Disposició Addicional Vuitena, Disposició Addicional Novena i Disposició Transitòria Única de la Llei 34/2006, sobre l’accés a les professions d’Advocat i Procurador dels Tribunals, modificada per la Disposició Final Tercera del Reial Decret 5/2012, de 5 de març, de mediació en assumptes civils i mercantils.

LLEI 34/2006

Llei 34/2006, de 30 d’octubre, sobre l’accés a les professionals d’Advocat i Procurador dels Tribunals.

RD-LLEI 5/2012 

Reial Decret Llei 5/2012, de 5 de març, de mediació en assumptes civils i mercantils

LLEI 15/2021

Llei 15/2021, de 23 d’octubre, per la qual es modifica la Llei 34/2006, de 30 d’octubre, sobre l’accés a les professions d’Advocat i Procurador dels Tribunals, així com la Llei 2/2007, de 15 de març, de societats professionals, el Real Decret-Llei 5/2010, de 31 de març, pel qual s’amplia la vigència de determinades mesures econòmiques de caràcter temporal, i la Llei 9/2014, de 9 de maig, General de Telecomunicacions.