Si no pots veure correctament aquest missatge, fes clic aquí.
CIRCULAR 8/21 - ACORDS ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 20 DE DESEMBRE
Benvolgut/da,
Ens plau enviar-te una nova comunicació del Col·legi.ACORDS ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 20 DE DESEMBRE

Es comunica a tots els col·legiats, exercents i no exercents, que en l’Assemblea General Ordinària celebrada ahir dia 20 de desembre de 2021 es va aprovar, per unanimitat, el pressupost per a l’any 2022 d’ingressos i despeses.

Els acords adoptats per l’Assemblea són immediatament executius, de conformitat amb el previst a l’article 27 dels Estatuts del Col·legi de Procuradores de Barcelona.

Contra aquest acord, que esgota la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant la Junta de Govern del Col·legi en el termini d’un mes o directament recurs contenciós davant la jurisdicció contenciosa administrativa en el termini de dos mesos, de conformitat amb el previst a l’article 67 de la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals.

Barcelona, 21 de desembre de 2021


Carme Cararach Gomar
Secretària General
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACUERDOS ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 20 DE DICIEMBRE


Se comunica a todos los colegiados, ejercientes y no ejercientes, que en la Asamblea General Ordinaria celebrada ayer día 20 de diciembre de 2021 se aprobó, por unanimidad, el presupuesto para el año 2022 de ingresos y gastos.

Los acuerdos adoptados por la Asamblea son inmediatamente ejecutivos, de conformidad con lo previsto en el artículo 27 de los Estatutos del Colegio de Procuradores de Barcelona.

Contra este acuerdo, que agota la vía administrativa, se puede interponer recurso potestativo de reposición ante la Junta de Gobierno del Colegio en el plazo de un mes o directamente recurso contencioso ante la jurisdicción contencioso-administrativa en el plazo de dos meses, de conformidad con lo previsto en el artículo 67 de la Ley 7/2006, de 31 de mayo, del ejercicio de profesiones tituladas y de los colegios profesionales.

Barcelona, 21 de diciembre de 2021


Carme Cararach Gomar
Secretaria General
 

Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona
Victoria Kent, 4-B Local  ·  08902 L'Hospitalet
www.icpb.es  ·  icpb@icpb.es
Has rebut aquest e-mail enviat per l'Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona, perquè ets un usuari registrat i has acceptat les condicions d'ús.
Si us plau, no respongui a aquest mail, és un compte de correu electrònic només per enviament de comunicacions i per tant no tenim accés als missatges que ens enviï. Gràcies.