Si no pots veure correctament aquest missatge, fes clic aquí.
CIRCULAR 3/21 - RENOVACIÓ PÒLISSA RC PROFESSIONAL
Benvolgut/da,
Ens plau enviar-te una nova comunicació del Col·legi.RENOVACIÓ PÒLISSA RC PROFESSIONAL

Es comunica a tots els col·legiats que el Consejo General de Procuradores de España ha renovat l’acord marc de la pòlissa col·lectiva de RC Professional, que gestiona la corredoria Bruzon amb la companyia asseguradora Caser. En el cas del nostre Col·legi, la pòlissa es renovarà el proper dia 1 de maig.

Les condicions de renovació per a la propera anualitat mantenen un factor de correcció individualitzat segons un criteri d’utilització de la pòlissa. Les primes netes de l’anualitat 2021-2022 s’incrementen en un 8% respecte a les establertes en l’anualitat 2020-2021. Aquells procuradors que van veure afectada la prima d'assegurança per un factor corrector 2 o 3 en el període 01.05.2020 a 30.04.2021 i que durant 2020 no han declarat cap sinistre, en l'anualitat 01.05.2021 a 30.04.2022 tornen a la tarifa general sense cap aplicació de factor corrector.

Així doncs, les primes generals per l’anualitat 01.05.2021-30.04.2022 seran les següents:

Cobertura bàsica de 1.000.000 euros: 361,13 € anuals.
Pòlissa de 1.750.000 euros: prima de 558,89 € anuals.
Pòlissa de 2.500.000 euros: prima de 1.031,79 € anuals.
Pòlissa de 3.500.000 euros: prima de 1.493,62 € anuals.


Factors de correcció:

  • Per a aquells assegurats que en el període comprès entre el 01.01.2017 i el 31.12.2020 hagin declarat dos o més sinistres, i al menys un d'ells declarat entre el 01.01.2020 i el 31.12.2020, s'aplicarà amb efecte 1 de maig de 2021 un factor corrector de 2 sobre les primes netes de la propera anualitat.
  • Per a aquells assegurats que en el període comprès entre el 01.01.2017 i el 31.12.2020 hagin declarat quatre o més sinistres, i al menys un d'ells declarat entre el 01.01.2020 i el 31.12.2020 s'aplicarà amb efecte 1 de maig de 2021 un factor corrector de 3 sobre les primes netes de la propera anualitat.


Podeu consultar l’explicació de les condicions de renovació en el següent enllaç: condicions 2021-22


Carme Cararach Gomar
Secretària General


Barcelona, 22 de març de 2021
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RENOVACIÓN PÓLIZA RC PROFESIONAL

Se comunica a todos los colegiados que el Consejo General de Procuradores de España ha renovado el acuerdo marco de la póliza colectiva de RC Profesional, que gestiona la correduría Bruzon con la compañía aseguradora Caser. En el caso de nuestro Colegio, la póliza se renovará el próximo día 1 de mayo.

Las condiciones de renovación para la próxima anualidad mantienen un factor de corrección individualizado según un criterio de utilización de la póliza. Las primas netas de la anualidad 2021-2022 se incrementan en un 8% respecto a las establecidas en la anualidad 2020-2021. Aquellos procuradores que vieron afectada la prima de seguros por un factor corrector 2 o 3 en el periodo 01.05.2020 a 30.04.2021 i que durante 2020 no han declarado ningún siniestro, en la anualidad 01.05.2021 a 30.04.2022 vuelven a la tarifa general sin aplicación de factor corrector alguno

Así pues, las primas generales para la anualidad 01.05.2021-30.04.2022 serán las siguientes:

Cobertura básica de 1.000.000 euros: 361,13€ anuales.
Póliza de 1.750.000 euros: prima de 558,89 € anuales.
Póliza de 2.500.000 euros: prima de 1.031,79 € anuales.
Póliza de 3.500.000 euros: prima de 1.493,62 € anuales.


Factores de corrección:

  • Para aquellos asegurados que en el periodo comprendido entre el 01.01.2017 i el 31.12.2020 hayan declarado dos o más siniestros, y al menos uno de ellos declarado entre el 01.01.2020 i el 31.12.2020, se aplicará con efecto 1 de mayo de 2021 un factor corrector de 2 sobre las primas netas de la próxima anualidad.
  • Para aquellos asegurados que en el periodo comprendido entre el 01.01.2017 i el 31.12.2020 hayan declarado cuatro o más siniestros, y al menos uno de ellos declarado entre el 01.01.2020 i el 31.12.2020 se aplicará con efecto 1 de mayo de 2021 un factor corrector de 3 sobre las primas netas de la próxima anualidad.


Podéis consultar la explicación de las condiciones de renovación en el siguiente enlace: condiciones 2021-22


Carme Cararach Gomar
Secretaria General


Barcelona, 22 de marzo de 2021
 

Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona
Victoria Kent, 4-B Local  ·  08902 L'Hospitalet
www.icpb.es  ·  icpb@icpb.es
Has rebut aquest e-mail enviat per l'Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona, perquè ets un usuari registrat i has acceptat les condicions d'ús.
Si us plau, no respongui a aquest mail, és un compte de correu electrònic només per enviament de comunicacions i per tant no tenim accés als missatges que ens enviï. Gràcies.