Si no pots veure correctament aquest missatge, fes clic aquí.
CIRCULAR 3/15 - ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA
Benvolgut/da,
Ens plau enviar-te una nova comunicació del Col·legi.De conformitat amb el que disposa l’article 13.1 dels Estatuts de la nostre Corporació, es convoca a tots els col·legiats, exercents i no exercents, a l’Assemblea General Ordinària a celebrar:


ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

Dia: Dijous, dia 26 de març de 2015
Hora: 18.00 h en primera convocatòria
         18.30 h en segona convocatòria
Lloc: Centre d’Estudis Jurídics (C/ Ausiàs Marc, 40)


ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de l’Assemblea General Ordinària de data 16 de desembre 2014.
2.- Informe del Degà i d’altres càrrecs de la Junta de Govern, sobre les activitats col·legials desenvolupades durant l’any 2014 i les previstes per l’any 2015.
3.- Examen i aprovació dels comptes de l’exercici de l’any 2014.
4.- Precs i suggeriments.La documentació relativa a aquesta Assemblea, de conformitat amb el que disposa l’article 90.3 dels nostres Estatuts Col·legials, serà publicada a l’àrea privada de la pàgina web del Col·legi (normativa interna / documentació assemblees) 10 dies abans de la celebració de la mateixa, i també romandrà a la vostre disposició a la Seu Social i a totes les Delegacions Col·legials.

Els acords que es prenguin en segona convocatòria, sigui quin sigui el número de col·legiats concurrents, tindran plena validesa.

Així mateix, es recorda el que està regulat a l’article 14 paràgraf 4t. dels nostres Estatuts Col·legials, per la qual cosa aquells col·legiats que desitgin presentar propostes, preguem que les remetin per escrit, a la Secretaria d’aquest Col·legi, abans del proper dia 16 de març.

Rebeu una cordial salutació
 
De conformidad con lo que dispone el artículo 13.1 de los Estatutos de nuestra Corporación, se convoca a todos los colegiados, ejercientes y no ejercientes, a la Asamblea General Ordinaria a celebrar:


ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Día: Jueves, día 26 de marzo de 2015
Hora: 18.00 h en primera convocatoria
         18.30 h en segunda convocatoria
Lugar: Centro de Estudios Jurídicos (C/ Ausiàs Marc, 40)


ORDEN DEL DÍA

1.- Aprobación, si procede, del acta de la Asamblea General Ordinaria de fecha 16 de diciembre de 2014.
2.- Informe del Decano y de otros cargos de la Junta de Gobierno, sobre las actividades colegiales desarrolladas durante el año 2014 y las previstas para el año 2015.
3.- Examen y aprobación de las cuentas del ejercicio del año 2014.
4.- Ruegos y preguntas.La documentación relativa a esta Asamblea, de conformidad con lo que dispone el artículo 90.3 de nuestros Estatutos Colegiales, será publicada en el área privada de la página web del Colegio (normativa interna / documentación asambleas) 10 días antes de la celebración de la misma, y también permanecerá a vuestra disposición en la Sede Social y en todas las Delegaciones Colegiales.

Los acuerdos que se tomen en segunda convocatoria, sea cual sea el número de colegiados concurrentes, tendrán plena validez.

Asimismo, se recuerda lo que está regulado en el artículo 14 párrafo 4º de nuestros Estatutos Colegiales, por lo que aquellos colegiados que deseen presentar propuestas, rogamos que las remitan por escrito, a la Secretaría de este Colegio, antes del próximo día 16 de marzo.

Recibid un cordial saludo.


Barcelona, 5 de març de 2015Eulàlia Castellanos Llauger
    Secretària General

Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona
Victoria Kent, 4-B Local  ·  08902 L'Hospitalet
www.icpb.es  ·  icpb@icpb.es
Has rebut aquest e-mail enviat per l'Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona, perquè ets un usuari registrat i has acceptat les condicions d'ús.
Si us plau, no respongui a aquest mail, és un compte de correu electrònic només per enviament de comunicacions i per tant no tenim accés als missatges que ens enviï. Gràcies.