Si no pots veure correctament aquest missatge, fes clic aquí.
CIRCULAR 2/22 - ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
Benvolgut/da,
Ens plau enviar-te una nova comunicació del Col·legi.De conformitat amb el que disposa l’article 13.1 dels Estatuts de la nostre Corporació i  així com la disposició addicional sisena a la Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre Col·legis Professionals, es convoca a tots els col·legiats, exercents i no exercents, a l’Assemblea General Ordinària a celebrar:


ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

Dia:        Dimecres, 30 de març de 2022
Hora:    15.00 h en primera convocatòria
15.30 h en segona convocatòria
Lloc:      Seu Social c/ Victoria Kent, 4 – L’Hospitalet


ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la Assemblea General Ordinària de data 20 de desembre de 2021.
2.- Examen i aprovació dels comptes de l’exercici de l’any 2021.
3.- Precs i suggeriments.


La documentació relativa al primer punt de l’ordre del dia d’aquesta Assemblea, de conformitat amb el que disposa l’article 90.3 dels nostres Estatuts Col·legials, està publicada a l’àrea privada de la pàgina web del Col·legi (normativa interna / documentació assemblees), i també està a la vostra disposició a la Seu Social i a totes les Delegacions Col·legials. En el cas del punt 2, relatiu als comptes del 2021, estarà disponible a partir del dia 16 de març.

Els acords que es prenguin en segona convocatòria, sigui quin sigui el número de col·legiats concurrents, tindran plena validesa.

Així mateix, es recorda el que està regulat en l’article 14 paràgraf 4t. dels nostres Estatuts Col·legials, per la qual cosa aquells col·legiats que desitgin presentar propostes, preguem que les remetin per escrit, a la Secretaria d’aquest Col·legi, abans del proper dia 21 de març.

Per tal de poder celebrar l’Assemblea de conformitat amb les normes sanitàries que siguin vigents en la data assenyalada, es demana als col·legiats que vulguin assistir que ens ho comuniquin prèviament per tal d’organitzar les diferents sales amb el màxim d’aforament permès i prendre les mesures preventives necessàries (junta@icpb.es)

Rebeu una cordial salutació.


Barcelona, 10 de març de 2022


Carme Cararach Gomar
Secretària General
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

De conformidad con lo que dispone el artículo 13.1 de los Estatutos de nuestra Corporación, así como la disposición adicional sexta de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, se convoca a todos los colegiados, ejercientes y no ejercientes, a la Asamblea General Ordinaria a celebrar:


ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Día:        Miércoles, 30 de marzo de 2022
Hora:    15.00 h en primera convocatoria
15.30 h en segunda convocatoria
Lugar:   Sede Social c/ Victoria Kent, 4 – L’Hospitalet


ORDEN DEL DÍA

1.- Aprobación, si procede, del acta de la Asamblea General Ordinaria de fecha 20 de diciembre de 2021.
2.- Examen y aprobación de las cuentas del ejercicio del año 2021.
3.- Ruegos y preguntas.


La documentación relativa al primer punto del orden del día de esta Asamblea, en conformidad con lo que dispone el artículo 90.3 de nuestros Estatutos Colegiales, está publicada en el área privada de la página web del Colegio (normativa interna / documentación asambleas), y también está a vuestra disposición en la Sede Social y en todas las Delegaciones Colegiales. En el caso del punto 2, relativo a las cuentas del año 2021, estará disponible a partir del día 16 de marzo.

Los acuerdos que se tomen en segunda convocatoria, sea cual sea el número de colegiados concurrentes, tendrán plena validez.

Así mismo, se recuerda lo que está regulado en el artículo 14 párrafo 4.º de nuestros Estatutos Colegiales, por lo que aquellos colegiados que deseen presentar propuestas, rogamos que las remitan por escrito, a la Secretaría de este Colegio, antes del próximo día 21 de marzo.

Para poder celebrar la Asamblea en conformidad con las normas sanitarias que sean vigentes en la fecha señalada, se pide a los colegiados que quieran asistir que nos lo comuniquen previamente para organizar las diferentes salas con el máximo de aforo permitido y tomar las medidas preventivas necesarias (junta@icpb.es).

Recibid un cordial saludo.


Barcelona, 10 de marzo de 2022


Carme Cararach Gomar
Secretaria General
 

Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona
Victoria Kent, 4-B Local  ·  08902 L'Hospitalet
www.icpb.es  ·  icpb@icpb.es
Has rebut aquest e-mail enviat per l'Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona, perquè ets un usuari registrat i has acceptat les condicions d'ús.
Si us plau, no respongui a aquest mail, és un compte de correu electrònic només per enviament de comunicacions i per tant no tenim accés als missatges que ens enviï. Gràcies.