Si no pots veure correctament aquest missatge, fes clic aquí.
CIRCULAR 2/21 - ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
Benvolgut/da,
Ens plau enviar-te una nova comunicació del Col·legi.De conformitat amb el que disposa l’article 13.1 dels Estatuts de la nostra Corporació, així com la disposició addicional sisena de la Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre Col·legis Professionals, es convoca a tots els col·legiats, exercents i no exercents, a l’Assemblea General Ordinària a celebrar:


ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA


Dia:        Dimarts, 30 de març de 2021
Hora:    15.00 h en primera convocatòria
              15.30 h en segona convocatòria
Lloc:      Seu Social c/ Victoria Kent, 4 – L’HospitaletORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la Assemblea General Ordinària de data 17 de desembre de 2020.
2.- Examen i aprovació dels comptes de l’exercici de l’any 2020.
3.- Precs i suggeriments.La documentació relativa al primer punt de l’ordre del dia d’aquesta Assemblea, de conformitat amb el que disposa l’article 90.3 dels nostres Estatuts Col·legials, està publicada a l’àrea privada de la pàgina web del Col·legi (normativa interna / documentació assemblees), i també està a la vostra disposició en la Seu Social i en totes les Delegacions Col·legials. En el cas del punt 2, relatiu als comptes de l’any 2020, estarà disponible a partir del dia 16 de març.

Els acords que es prenguin en segona convocatòria, sigui quin sigui el número de col·legiats concurrents, tindran plena validesa.

Així mateix, es recorda el que està regulat en l’article 14 paràgraf 4t. dels nostres Estatuts Col·legials, per la qual cosa aquells col·legiats que desitgin presentar propostes, preguem que les remetin per escrit, a la Secretaria d’aquest Col·legi, abans del proper dia 19 de març.

Per tal de poder celebrar l’Assemblea de conformitat amb les normes sanitàries que siguin vigents en la data assenyalada, es demana als col·legiats que vulguin assistir presencialment que ens ho comuniquin prèviament per tal d’organitzar les diferents sales amb el màxim d’aforament permès i prendre les mesures preventives necessàries (junta@icpb.es).

Rebeu una cordial salutació.


Barcelona, 9 de març de 2021


Carme Cararach Gomar
Secretària General

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________


De conformidad con lo que dispone el artículo 13.1 de los Estatutos de nuestra Corporación, así como la disposición adicional sexta de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, se convoca a todos los colegiados, ejercientes y no ejercientes, a la Asamblea General Ordinaria a celebrar:


ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA


Día:        Martes, 30 de marzo de 2021
Hora:    15.00 h en primera convocatoria
              15.30 h en segunda convocatoria
Lugar:   Sede Social c/ Victoria Kent, 4 – L’HospitaletORDEN DEL DÍA

1.- Aprobación, si procede, del acta de la Asamblea General Ordinaria de fecha 17 de diciembre de 2020.
2.- Examen y aprobación de las cuentas del ejercicio del año 2020.
3.- Ruegos y preguntas.La documentación relativa al primer punto del orden del día de esta Asamblea, en conformidad con lo que dispone el artículo 90.3 de nuestros Estatutos Colegiales, está publicada en el área privada de la página web del Colegio (normativa interna / documentación asambleas), y también está a vuestra disposición en la Sede Social y en todas las Delegaciones Colegiales. En el caso del punto 2, relativo a las cuentas del año 2020, estará disponible a partir del día 16 de marzo.

Los acuerdos que se tomen en segunda convocatoria, sea cual sea el número de colegiados concurrentes, tendrán plena validez.

Así mismo, se recuerda lo que está regulado en el artículo 14 párrafo 4.º de nuestros Estatutos Colegiales, por lo que aquellos colegiados que deseen presentar propuestas, rogamos que las remitan por escrito, a la Secretaría de este Colegio, antes del próximo día 19 de marzo.

Para poder celebrar la Asamblea en conformidad con las normas sanitarias que sean vigentes en la fecha señalada, se pide a los colegiados que quieran asistir presencialmente que nos lo comuniquen previamente para organizar las diferentes salas con el máximo de aforo permitido y tomar las medidas preventivas necesarias (junta@icpb.es).

Recibid un cordial saludo.


Barcelona, 9 de marzo de 2021


Carme Cararach Gomar
Secretaria General
 

Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona
Victoria Kent, 4-B Local  ·  08902 L'Hospitalet
www.icpb.es  ·  icpb@icpb.es
Has rebut aquest e-mail enviat per l'Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona, perquè ets un usuari registrat i has acceptat les condicions d'ús.
Si us plau, no respongui a aquest mail, és un compte de correu electrònic només per enviament de comunicacions i per tant no tenim accés als missatges que ens enviï. Gràcies.