Si no pots veure correctament aquest missatge, fes clic aquí.
CIRCULAR 17/15 - ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Benvolgut/da,
Ens plau enviar-te una nova comunicació del Col·legi.CIRCULAR 17/15

ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA 


El propassat dia 10 de juny va tenir entrada en el ICPB un escrit dirigit a la Junta de Govern, signat per 195 col·legiats, en el qual es sol·licitava, “al amparo de los artículos 14, 17 y siguientes del vigente Estatuto del Ilustre Colegio de Procuradores de los Tribunales de Barcelona, la convocatoria de una Asamblea General Extraordinaria en el improrrogable plazo máximo de un mes desde el recibo de la presente con el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Paralización de la implementación del sistema RED hasta que no se haya elaborado y aprobado un PROTOCOLO DE ACTUACIÓN en la presentación de escritos.

SEGUNDO.- Explicación detallada del contenido del proyecto de PROTOCOLO DE ACTUACIÓN, facilitándose el mismo a todos los colegiados.

TERCERO.- Apertura de un periodo prudencial, para alegaciones y presentación de enmiendas, previo a la aprobación del PROTOCOLO DE ACTUACIÓN.”


D'una interpretació sistemàtica dels preceptes dels Estatuts col·legials relatius a la convocatòria d’Assemblees generals resulta, des d’una perspectiva formal, que els punts de l'ordre del dia que poden incloure's a instàncies de més d'un 5% dels procuradors exercents, ho han de ser en forma de “proposicions” que puguin sotmetre's a deliberació (o discussió) i a acord, és a dir a votació.

Des d'una perspectiva material, el contingut de les proposicions ha d'estar inclòs en l'àmbit de competències del Col·legi i dels col·legiats, i no ser contrari a l'ordenament jurídic.

D'acord amb l'article 79.2 dels Estatuts :

“Drets dels col·legiats
1.
2. Els col·legiats poden proposar al Col·legi les reformes que estimin convenients o que puguin redundar en benefici de l’administració de justícia, exposant les raons de les seves peticions, així com consultar a la Junta de Govern sobre qüestions o fets que afectin a l’exercici de la professió o s’hi relacionin.
3. (….)”


Òbviament, la pura i simple proposició de declaració de no vigència, o d'incompliment de les lleis o de la resta de l'ordenament jurídic, no resulta admissible. Tot això, sense perjudici, de la possibilitat d'instar la seva modificació, o la suspensió o ajornament de la seva vigència, pels camins constitucionals i legals oportuns. Des d’aquesta perspectiva, l’ordre del dia sol·licitat incorre en algunes deficiències, fonamentalment materials, i requeriria la seva subsanació.

La Junta de Govern, sense perjudici d’això, i per tal d'atendre en la mesura del possible els legítims interessos i drets dels col·legiats a l'hora d'instar la celebració de l’Assemblea Extraordinària, abans de rebutjar la seva celebració o demanar la subsanació de la sol·licitud, ha decidit convocar la mateixa adaptant a la legalitat vigent l'ordre del dia proposat, sent els punts de l'ordre del dia els següents:

1ª) Informació de l’estat actual de la qüestió relativa a la implementació del SISTEMA RED de presentació d'escrits i documents.

2ª) Instar a la Junta de Govern perquè, en la mesura del legalment possible, sol·liciti tant al Departament de Justícia com al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, la paralització de l'inici del SISTEMA RED fins que no s'hagi elaborat i aprovat un PROTOCOL d'actuació, que reguli i garanteixi el correcte funcionament del sistema de presentació telemàtica d'escrits.

3ª) Instar a la Junta de Govern per que porti a terme les actuacions oportunes davant la Sala de Govern del TSJC, perquè el PROTOCOL que es pugui dictar tingui en compte les possibles situacions excepcionals que poden arribar a produir-se amb la presentació telemàtica; tot i permetent, en el cas que es produeixi alguna incidència o problema tècnic en el sistema, la presentació dels escrits en suport paper davant el Servei Comú del Deganat corresponent, o si escau davant el propi Jutjat, fent en aquests supòsits el trasllat de còpies de forma presencial.
Igualment quan el referit problema tècnic tingui el seu origen en el propi sistema o infraestructura tècnica del procurador, també es permetrà la presentació en paper abans indicada, sent llavors el Col·legi de Procuradors el que haurà de certificar l'existència d'aquesta incidència, lliurant a tal fi l'oportú justificant que haurà d'adjuntar-se a l'escrit presentat en suport paper.
Així mateix que es proposi l’acceptació de la presentació en suport paper d'aquells escrits sotmesos a termini que es presentin conforme al que es disposa en el Artº. 135 de la LEC.

4ª) Instar a la Junta de Govern, a l’objecte de que es promogui, si no l’hagués fet ja, la presentació per les vies oportunes de les corresponents esmenes als Projectes de Llei actualment en tramitació, perquè es tinguin en compte possibles situacions excepcionals derivades de la presentació d'escrits fins a les 15 hores de l'endemà al del venciment del termini.

5º) Instar a la Junta de Govern la creació d'una Comissió Mixta de seguiment, amb representants del TSJC, Departament de Justícia, Secretaris Judicials i Col·legi de Procuradors, que avaluï el funcionament del sistema així com les incidències que puguin anar produint-se, a fi de transmetre si escau quantes propostes siguin necessàries per al bon funcionament del sistema.


Així doncs, de conformitat amb el que disposen els articles 14 i 17 dels Estatuts de la nostre Corporació, es convoca a tots els col·legiats, exercents i no exercents, a l’Assemblea General Extraordinària a celebrar:

Dia: Dimecres, dia 22 de juliol de 2015
Hora: 18:00 h en primera convocatòria
18:30 h en segona convocatòria
Lloc: Centre d’Estudis Jurídics (C/ Ausiàs Marc, 40)


Els acords que es prenguin en segona convocatòria, sigui quin sigui el número de col·legiats concurrents, tindran plena validesa.


Rebeu una cordial salutació.


Barcelona, 1 de juliol de 2015.

Carmen Ribas Buyo
Secretària General

 
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA


El pasado día 10 de junio tuvo entrada en el ICPB un escrito dirigido a la Junta de Gobierno, firmado por 195 colegiados, en el cual se solicitaba, “al amparo de los artículos 14, 17 y siguientes del vigente Estatuto del Ilustre Colegio de Procuradores de los Tribunales de Barcelona, la convocatoria de una Asamblea General Extraordinaria en el improrrogable plazo máximo de un mes desde el recibo de la presente con el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Paralización de la implementación del sistema RED hasta que no se haya elaborado y aprobado un PROTOCOLO DE ACTUACIÓN en la presentación de escritos.

SEGUNDO.- Explicación detallada del contenido del proyecto de PROTOCOLO DE ACTUACIÓN, facilitándose el mismo a todos los colegiados.

TERCERO.- Apertura de un periodo prudencial, para alegaciones y presentación de enmiendas, previo a la aprobación del PROTOCOLO DE ACTUACIÓN.”


De una interpretación sistemática de los preceptos de los Estatutos colegiales relativos a la convocatoria de Asambleas Generales resulta, desde una perspectiva formal, que los puntos del orden del día que pueden incluirse a instancia de más de un 5% de los procuradores ejercientes, lo tienen que ser en forma de “proposiciones” que puedan someterse a deliberación (o discusión) y a acuerdo, es decir a votación.

Desde una perspectiva material, el contenido de las proposiciones tiene que estar incluido en el ámbito de competencias del Colegio y de los colegiados, y no ser contrario al ordenamiento jurídico.

De acuerdo con el artículo 79.2 de los Estatutos:

“Derechos de los colegiados
1.
2. Los colegiados pueden proponer al Colegio las reformas que estimen convenientes o que puedan redundar en beneficio de la administración de justicia, exponiendo las razones de sus peticiones, así como consultar a la Junta de Gobierno sobre cuestiones o hechos que afecten al ejercicio de la profesión o se relacionen.
3. (….)”


Obviamente, la pura y simple proposición de declaración de no vigencia, o de incumplimiento de las leyes o del resto del ordenamiento jurídico, no resulta admisible. Todo esto, sin perjuicio, de la posibilidad de instar su modificación, o la suspensión o aplazamiento de su vigencia, por los caminos constitucionales y legales oportunos. Desde esta perspectiva, el orden del día solicitado incurre en algunas deficiencias, fundamentalmente materiales, y requeriría su subsanación.

La Junta de Gobierno, sin perjuicio de esto, y para atender dentro de lo posible los legítimos intereses y derechos de los colegiados a la hora de instar la celebración de la Asamblea Extraordinaria, antes de rechazar su celebración o pedir la subsanación de la solicitud, ha decidido convocar la misma adaptando a la legalidad vigente el orden del día propuesto, siendo los puntos del orden del día los siguientes:

1ª) Información del estado actual de la cuestión relativa a la implementación del SISTEMA RED de presentación de escritos y documentos.

2ª) Instar a la Junta de Gobierno para que, en la medida de lo legalmente posible, solicite tanto al Departament de Justicia como al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la paralización del inicio del SISTEMA RED hasta que no se haya elaborado y aprobado un PROTOCOLO de actuación, que regule y garantice el correcto funcionamiento del sistema de presentación telemática de escritos.

3ª) Instar a la Junta de Gobierno para que lleve a cabo las actuaciones oportunas ante la Sala de Gobierno del TSJC, para que el PROTOCOLO que se pueda dictar tenga en cuenta las posibles situaciones excepcionales que pueden llegar a producirse con la presentación telemática; todo y permitiendo, en el supuesto de que se produzca alguna incidencia o problema técnico en el sistema, la presentación de los escritos en soporte papel ante el Servicio Común del Decanato correspondiente, o si procede, ante el propio Juzgado, haciendo en estos supuestos el traslado de copias de forma presencial.
Igualmente cuando el referido problema técnico tenga su origen en el propio sistema o infraestructura técnica del procurador, también se permitirá la presentación en papel antes indicada, siendo entonces el Colegio de Procuradores el que tendrá que certificar la existencia de esta incidencia, expidiendo a tal fin el oportuno justificante que tendrá que adjuntarse al escrito presentado en soporte papel.
Así mismo que se proponga la aceptación de la presentación en soporte papel de aquellos escritos sometidos a plazo que se presenten conforme a lo que dispone el Art. 135 de la LEC.

4ª) Instar a la Junta de Gobierno con el objeto de que se promueva, si no lo hubiera hecho ya, la presentación por las vías oportunas de las correspondientes enmiendas a los Proyectos de Ley actualmente en tramitación, para que se tengan en cuenta posibles situaciones excepcionales derivadas de la presentación de escritos hasta las 15 horas del día siguiente al del vencimiento del plazo.

5º) Instar a la Junta de Gobierno la creación de una Comisión Mixta de seguimiento, con representantes del TSJC, Departament de Justicia, Secretarios Judiciales y Colegio de Procuradores, que evalúe el funcionamiento del sistema así como las incidencias que puedan ir produciéndose, con objeto de transmitir si procede cuántas propuestas sean necesarias para el buen funcionamiento del sistema.


Así pues, de conformidad con lo que disponen los artículos 14 y 17 de los Estatutos de nuestra Corporación, se convoca a todos los colegiados, ejercientes y no ejercientes, a la Asamblea General Extraordinaria a celebrar:

Día: Miércoles, día 22 de julio de 2015
Hora: 18:00h en primera convocatoria
18:30h en segunda convocatoria
Lugar: Centre d’Estudis Jurídics (C/ Ausiàs Marc, 40)


Los acuerdos que se tomen en segunda convocatoria, sea cual sea el número de colegiados concurrentes, tendrán plena validez.


Recibid un cordial saludo.


Barcelona, 1 de julio de 2015.


Carmen Ribas Buyo
Secretària General

Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona
Victoria Kent, 4-B Local  ·  08902 L'Hospitalet
www.icpb.es  ·  icpb@icpb.es
Has rebut aquest e-mail enviat per l'Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona, perquè ets un usuari registrat i has acceptat les condicions d'ús.
Si us plau, no respongui a aquest mail, és un compte de correu electrònic només per enviament de comunicacions i per tant no tenim accés als missatges que ens enviï. Gràcies.