Si no pots veure correctament aquest missatge, fes clic aquí.
CIRCULAR 10/20 - ACORDS ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 17 DE DESEMBRE
Benvolgut/da,
Ens plau enviar-te una nova comunicació del Col·legi.ACORDS ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 17 DE DESEMBRE

Es comunica a tots els col·legiats, exercents i no exercents, que en l’Assemblea General Ordinària celebrada ahir dia 17 de desembre de 2020 es van aprovar, per majoria, els comptes de l’exercici de l’any 2019, els acords presos per la Junta de Govern en dates 26 de març i 29 d’abril de condonació de les quotes col·legials dels mesos d’abril i maig de 2020 i el pressupost per a l’any 2021 d’ingressos i despeses.

Els acords adoptats per l’Assemblea són immediatament executius, de conformitat amb el previst a l’article 27 dels Estatuts del Col·legi de Procuradores de Barcelona.

Contra aquest acord, que esgota la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant la Junta de Govern del Col·legi en el termini d’un mes o directament recurs contenciós davant la jurisdicció contenciosa administrativa en el termini de dos mesos, de conformitat amb el previst a l’article 67 de la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals.

Barcelona, 18 de desembre de 2020


Carme Cararach Gomar
Secretària General
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACUERDOS ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 17 DE DICIEMBRE


Se comunica a todos los colegiados, ejercientes y no ejercientes, que en la Asamblea General Ordinaria celebrada ayer día 17 de diciembre de 2020 se aprobaron, por mayoría, las cuentas del ejercicio del año 2019, los acuerdos tomados por la Junta de Gobierno en fechas 26 de marzo y 29 de abril de condonación de las cuotas colegiales de los meses de abril y mayo de 2020 y el presupuesto para el año 2021 de ingresos y gastos.

Los acuerdos adoptados por la Asamblea son inmediatamente ejecutivos, de conformidad con lo previsto en el artículo 27 de los Estatutos del Colegio de Procuradores de Barcelona.

Contra este acuerdo, que agota la vía administrativa, se puede interponer recurso potestativo de reposición ante la Junta de Gobierno del Colegio en el plazo de un mes o directamente recurso contencioso ante la jurisdicción contencioso-administrativa en el plazo de dos meses, de conformidad con lo previsto en el artículo 67 de la Ley 7/2006, de 31 de mayo, del ejercicio de profesiones tituladas y de los colegios profesionales.

Barcelona, 18 de diciembre de 2020

Carme Cararach Gomar
Secretaria General
 

Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona
Victoria Kent, 4-B Local  ·  08902 L'Hospitalet
www.icpb.es  ·  icpb@icpb.es
Has rebut aquest e-mail enviat per l'Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona, perquè ets un usuari registrat i has acceptat les condicions d'ús.
Si us plau, no respongui a aquest mail, és un compte de correu electrònic només per enviament de comunicacions i per tant no tenim accés als missatges que ens enviï. Gràcies.