El col·legi

Obtenció del títol de procurador dels tribunals

Instància dirigida al Ministeri de Justícia, sol·licitant l’expedició del Títol de Procurador, d’acord amb l’imprès de sol·licitud publicat a la seva pàgina web, tenint en compte el que estableix la Llei 34/2006 sobre l’accés a les professions d’advocat i procurador dels tribunals.

Web Ministeri

Telèfon de la Unitat responsable de la tramitació:
– 91 390 21 78  (Madrid)
– 93 349 41 80 (Gerència del Ministeri de Justícia en Catalunya)
Adreça: C/ Caballero 52-56 – Barcelona.

En el transcurs aproximat d’un mes des de la tramesa de la sol·licitud i aprovada aquesta, serà enviat el títol al TSJC qui s’encarregarà d’avisar a l’interessat/da de la seva recollida, a l’adreça següent:

Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
(Oficina d’Atenció al Ciutadà)
Pg. Lluís Companys, 14-16, planta baixa
08018-Barcelona
Tel. 934 866 295

Per el reconeixement del Títol Professional de Procurador que provingui de la Unió Europea o dels Estats de l’Espai Econòmic Europeu, pot informar-se en la següent pàgina web del Ministeri de Justícia:

Web Ministeri