Avís legal

1. TITULAR

Les dades del titular d'aquest lloc web són les següents:
IL·LUSTRE COL·LEGI DE PROCURADORS DELS TRIBUNALS DE BARCELONA (D'ara endavant ICPB)
CIF: Q-0863001-D
Inscrita en el Registre d'Entitats Jurídiques de la Direcció General d'Entitats Jurídiques com a Col·legi Professional, amb nombre d'inscripció: PROC/B-2, el 20 de juny de 1984, amb domicili social en el Passeig Pujades, 1, 3 ª, 08003 de Barcelona.
Adreça: C/ Victoria Kent, 4-B Local - 08902 L’Hospitalet, Barcelona.
Tel: 93 319 98 36
Fax: 93 315 20 99
E-mail: secretaria@icpb.es

L'ICPB és una corporació de dret públic sotmesa a la legislació aplicable als col·legis professionals, a la normativa administrativa en el desenvolupament de les seves funcions públiques i en la legislació processal a causa del col·lectiu que representa.

2. OBJECTE

Mitjançant el present lloc web l'ICPB estableix la seva Seu Virtual. En ella, l'ICPB informa de les seves funcions, de la seva estructura, del seu funcionament i de les seves activitats, així com de qüestions importants per al col·lectiu que representa i compleix amb les seves obligacions com a col·legi professional. Així mateix, l'ICPB proveeix serveis als seus col·legiats a través de l'àrea privada i ofereix als usuaris la possibilitat de realitzar tràmits mitjançant l'apartat de FINESTRETA ÚNICA.

A- Finestreta Única

L'ICPB ofereix als col·legiats i als consumidors la possibilitat de realitzar determinats tràmits mitjançant l'enllaç a la plataforma del Consejo General de Procuradores de España i la plataforma gestionada pel Ministeri de la Presidència. Addicionalment, tant els col·legiats com els consumidors poden posar-se en contacte directament amb l'ICPB utilitzant els formularis habilitats a l'apartat de Finestreta Única del lloc web.
Igualment, en aquest apartat de Finestreta Única, les persones que desitgin col·legiar-se poden obtenir la informació, informació que pot ser ampliada mitjançant les plataformes anteriorment indicades.

B- Àrea privada

Només els col·legiats tenen accés a aquesta àrea privada. En ella tenen accés a informació útil per al desenvolupament de la seva activitat professional, així com a normativa interna de l'ICPB i circulars.
Respecte a l'accés a bases de dades de legislació i de jurisprudència, l'ús que poden fer d'aquesta informació es limita al seu àmbit professional quedant prohibida qualsevol explotació comercial, distribució o comunicació pública.
Quant a les aplicacions informàtiques que es pot descarregar, el titular dels drets de propietat intel·lectual és l'empresa LEVEL PROGRAMS i és ella qui atorga les llicències d'ús de l'aplicació LEVEL PIK.

C. - Subhastes judicials

En aquest apartat l'ICPB ofereix informació sobre subhastes judicials de béns mobles i immobles. La informació que consta de cadascuna de les subhastes ha estat confeccionada i proporcionada per òrgans de l'Administració de Justícia. En conseqüència, l'ICPB no assumeix cap responsabilitat respecte a aquesta informació.

3. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL

La totalitat d'aquest lloc web: text, imatges, botons, arxius de programari, combinacions de colors, així com l'estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts es troba protegida per les lleis espanyoles i internacionals relatives a la propietat intel·lectual.
El disseny i la programació del lloc web han estat realitzats per ARTIMEDIA DISSENYS INTERACTIUS, S.L. cedint la totalitat dels drets d'explotació a l'ICPB. L'ICPB posseeix els drets d'explotació de les imatges publicades en el lloc web. Pel que fa als textos que formen part del contingut literal del lloc web són propietat de l'ICPB.

En cap cas l'accés a aquest lloc implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total ni parcial dels drets atorgats per la legislació espanyola i internacional relativa a la propietat Intel·lectual.
La reproducció (excepte la descàrrega temporal del lloc web al disc dur de l'ordinador de l'usuari o els servidors proxy), la còpia, l'ús, la distribució, la reutilització, l'explotació, la realització de segones còpies, l'enviament per correu, la transmissió, la modificació, la cessió o qualsevol altre acte que es faci amb la totalitat o part de la informació continguda en aquesta web que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d'explotació queden prohibits.

Quant al programari LEVEL PIK que els col·legiats poden descarregar-se a l'àrea privada, el titular dels drets és LEVEL PROGRAMS i correspon a aquesta entitat atorgar la corresponent llicència d'ús. Els col·legiats limitaran l'ús del programari al contingut de la llicència atorgada per LEVEL PROGRAMS.

4. DRETS DE PROPIETAT INDUSTRIAL

Les marques i logotips presents en aquest lloc web es troben protegits per les lleis espanyoles i internacionals referents a la propietat industrial.
Els logotips o altres signes distintius que identifiquen a ICPB són propietat del Col·legi. Quant als signes distintius, logotips o marques que identifiquen o es refereixen a productes i serveis d'altres entitats són propietat de les mateixes.
Queda prohibida la reproducció (excepte la descàrrega temporal del lloc web al disc dur de l'ordinador de l'usuari o els servidors proxy), la còpia, l'ús, la distribució, la reutilització, l'explotació, la realització de segones còpies, l'enviament per correu, la transmissió i la modificació de qualsevol dels signes distintius anteriorment esmentats i que es trobin en aquest lloc web excepte autorització expressa del titular dels mateixos.
icpb.es és un domini registrat per ICPB. Aquest nom de domini no pot ser utilitzat, excepte autorització expressa prèvia de l'ICPB.

5. POLÍTICA DE PRIVADESA

A. - Dades personals recollides mitjançant Formularis del Lloc web i ÀREA PRIVADA (Membres Col·legiats)

En compliment de l'establert en la normativa vigent sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona, amb domicili en la C/ Victoria Kent, 4-B Local - 08902 L’Hospitalet, Barcelona, informa a les persones que proporcionin dades de caràcter personal mitjançant els formularis habilitats a l'apartat de Finestreta única del lloc web, que seran tractats per atendre la sol·licitud formulada i complir amb la legislació vigent aplicable a aquesta sol·licitud. Totes les dades sol·licitades en el formulari són obligatòries. Per tant, en el cas que no es proporcionin totes les dades, no es podrà atendre la petició. El col·legi recorda als Col·legiats amb accés a l'Àrea Privada que les seves dades seran tractades per gestionar els serveis als quals té accés, així com verificar el correcte ús de l'Àrea i el compliment de les mesures de seguretat.

A qualsevol moment té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries com també exercir els altres drets recollits per la normativa de la forma que s'explica en la informació addicional, dirigint-se per correu postal o físicament a l'adreça anteriorment indicada o per correu electrònic dpo@icpb.es, en tots els casos indicant REF: LOPD-WEB.

Pot consultar la nostra política sobre protecció de dades de caràcter personal accedint a l'apartat de ‘Política de privadesa’ del nostre lloc web www.icpb.es

B. - Plataforma De Finestreta Única Externa (CONSEJO GENERAL DE PROCURADORES DE ESPAÑA www.procuradores.info i MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, www.eugo.es)

Les dades de caràcter personal que l'usuari proporcioni a l'ICPB mitjançant l'ús d'aquestes plataformes seran gestionades per atendre la sol·licitud de l'usuari i seguir el procediment establert per la petició concreta feta per l'usuari. A qualsevol moment poden exercir el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició dirigint-se per correu postal o físicament a l'adreça anteriorment indicada o per correu electrònic dpo@icpb.es en tots els casos indicant Ref. LOPD-WEB.
La resta dels tractaments estaran subjectes a la política de privadesa o de protecció de dades que el titular del lloc web hagi establert i publicat en ell.

C. - Cercador de Col·legiats

El lloc web té un cercador de col·legiats. Aquest cercador té la finalitat de facilitar la cerca d'un col·legiat i així poder contactar per a finalitats professionals. Les dades publicades pel cercador SOLAMENT ES PODEN UTILITZAR per finalitats comercials, publicitàries o de màrqueting, SI EL COL·LEGIAT NO HA manifestat la seva oposició.

D. - Cercador de Societats Professionals

El cercador de societats professionals de procuradors publicat en el lloc web té com a finalitat donar publicitat de les societats professionals registrades en l'Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona, així com facilitar la cerca d'una societat professional i dels seus membres per poder contactar-los per a finalitats professionals. Les dades publicades pel cercador NO PODEN SER UTILITZADES per a finalitats comercials, publicitàries o de màrqueting.

I. - Altres dades personals publicades en el lloc web

En el lloc web es publiquen dades relatives als membres de la corporació amb la finalitat de donar publicitat de l'estructura organitzativa de l'Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona i de les persones que ostenten càrrecs en el Col·legi.
Les altres dades personals (fotografies, notícies, etc.) que es publiquen en el lloc web formen part dels continguts informatius del lloc web i només són tractats per aquesta finalitat.
En cap cas, cap d'aquestes dades poden ser utilitzades per a finalitats comercials, publicitàries o de màrqueting.

6. Responsabilitat i Obligacions

A. - Responsabilitat sobre el contingut propi

L'ICPB rebutja la responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts publicats en el lloc web. L'ICPB es reserva el dret a actualitzar-los, eliminar-los, limitar-los o impedir l'accés a ells, de manera temporal o definitiva.
Els continguts del lloc web tenen com a única finalitat la d'informar a l'usuari referent a l'ICPB, les seves funcions, la seva estructura, el seu funcionament i les seves activitats, així com proveir una finestreta única on els consumidors, els col·legiats o les persones que vulguin col·legiar-se puguin obtenir informació i realitzar determinats tràmits. Així mateix, l'ICPB proveeix als seus col·legiats a través de l'àrea privada la possibilitat d'accedir a informació útil per al desenvolupament de la seva professió.

B. - Responsabilitat referent a continguts als quals s'enllaça

B.1.- ENLLAÇ A LES PLATAFORMES DE FINESTRETA ÚNICA (CONSEJO GENERAL DE PROCURADORES DE ESPAÑA www.procuradores.info i MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, www.eugo.es)

L'ICPB compleix amb les obligacions establertes per la Llei 2/1974 en relació amb la tinença d'una finestreta única mitjançant l'ús de les plataformes creades pel Consejo General de Procuradores de España i pel Ministeri de la Presidència. En aquest sentit, l'ICPB assumeix la responsabilitat de la informació que pugui aparèixer en aquestes plataformes relativa a l'ICPB i que ell hagi proporcionat als titulars de les mateixes. No obstant això, pel que fa a la resta d'informacions que es puguin publicar en aquestes plataformes, l'ICPB declina qualsevol responsabilitat.
En qualsevol cas, en el cas que l'usuari detecti que algun dels continguts pot ser contrari a la llei o que lesioni béns o drets d'un tercer poden comunicar-ho a l'ICPB dirigint-se a l'adreça de correu electrònic esmentada a l'apartat 1, amb la finalitat de dur a terme les accions que corresponguin.

B.2.- ALTRES ENLLAÇOS

Quant als altres enllaços mitjançant els quals es pot accedir als llocs web d'altres organitzacions o empreses. A cap moment, aquests enllaços comporten cap control per part de l'ICPB del contingut d'aquests altres llocs web. En cas que l'usuari detecti que algun d'aquests continguts pot ser contrari a la llei o que lesioni béns o drets d'un tercer poden dirigir la seva observació a l'adreça de correu electrònic esmentada a l'apartat 1, amb la finalitat de poder anul·lar aquest enllaç o dur a terme les accions que corresponguin.

C. - Responsabilitat aspectes tècnics

L'ICPB no es fa responsable dels danys i perjudicis directes o indirectes, incloent danys a sistemes informàtics i introducció de virus existents a la xarxa, derivats de la navegació per Internet, necessària per a la visita i utilització del lloc web.

D. - Obligacions dels usuaris

Referent a la navegació, l'usuari es compromet a observar diligent i fidelment les recomanacions que a tot moment estableixi la ICPB relativa a l'ús del lloc web.

7. Política d'enllaços

Pel que fa als enllaços que tercers puguin realitzar en el lloc web de l'ICPB hauran de sol·licitar autorització a l'adreça de l'apartat 1, incloent en el missatge les dades de l'entitat sol·licitant de l'enllaç, el nom de domini del lloc web, i el motiu per incloure l'enllaç.

8. Ús de cookies

L'ICPB com a titular d'aquesta web declara que utilitza procediments automàtics de recollida d'informació per guardar el registre dels Usuaris que visiten la seva pàgina web. Prem aquí per accedir en la nostra política d'ús de cookies.

9. Suggeriments o queixes

L'usuari pot presentar suggeriments o queixes dirigint-se per correu postal o físicament a l'adreça C/ Victoria Kent, 4-B Local - 08902 L’Hospitalet, Barcelona o per correu electrònic: secretaria@icpb.es.

10. Durada i Modificació

Amb la finalitat de millorar el servei o adaptar-se a la legislació vigent, l'ICPB tindrà dret a modificar els termes i condicions aquí estipulats.
La vigència temporal d'aquest avís legal coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició, fins al moment en què siguin modificades de forma total o parcial per l'ICPB.

11. Legislació i Jurisdicció

Aquestes condicions d'ús es regeixen per la legislació espanyola. Els usuaris de l'ICPB amb expressa renúncia del seu fur, en la mesura que la legislació vigent ho permeti, sotmeten totes les interpretacions o conflictes que poguessin donar-se derivades d'aquesta nota legal als Jutjats i Tribunals de Barcelona.